Žymių kraštiečių sukakčių kalendorius 2019 m.

 

 

SAUSIS

1 d. - 60 metų, kai (1959) Vilkaviškyje gimė Klimavičius Valdas - architektas.

1 d. - 110 metų, kai (1909) Strazdžių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Koncevičius Kazimieras [gimė 1909 01 01 Strazdžių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps.] - karininkas.

2 d. -75 metai, kai (1944) Saugonių k. Vilkaviškio r. gimė Rudaitienė - Simonaitytė Vida - kalbininkė, pedagogė.

4 d. - 75 metai, kai (1944) Strazdynės k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dubickas Vincas - kultūristas, treneris, SSRS sporto meistras (1989).

6 d. - 110 metų, kai (1909) Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Prapuolenytė - Katinienė Bronė - pedagogė. Mirė 2006 10 01.

8 d. - 80 metų, kai (1939) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Vaitkevičienė Bačiulytė Irena Sonia - irkluotoja, trenerė, sporto darbuotoja. SSRS sp. m. (1959), SSRS tarpt. klasės sp. m. (1965), SSRS nusip. sp. m. (1968). LSSR nusip. tr. (1987).

10 d. - 120 metų, kai (1899) Vilkaviškyje gimė Pakarklis Jonas - savanoris, Lietuvos kariuomenės veikėjas.

11 d. - 90 metų, kai (1929) Vištytyje gimė Babravičius Vytautas - inžinierius. Mirė 1989 03 27.

12 d. - 195 metai, kai (1824) Talkiškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Brundza Motiejus - kunigas, švietėjas, religinių raštų rengėjas, draudžiamos liet. spaudos platintojas, lietuviško „Lamentoriaus“ autorius. Mirė 1869 03 10 Plutiškėse (Marijampolės aps.)

13 d. - 135 metai, kai (1884) Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Borisevičius Kazimieras - kunigas, visuomenininkas. Mirė 1920 m. Šunskuose (Marijampolės r.).

15 d. - 130 metų, kai (1889) Vilkaviškyje gimė Čėsna Pijus - kunigas. Mirė 1981 01 14 Ashlande, PA.

15 d. - 110 metų, kai (1909) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Guzikas Nikodemas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

15 d. - 110 metų, kai (1909) Virbalyje (kitais duomenimis - Kurpikų k., Kybartų vls.) Vilkaviškio aps. gimė Vabalas Alfonsas (slap. Gediminas) - teisės daktaras, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1948 06 26.

18 d. - 80 metų, kai (1939) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Vaičaitienė Linkevičiūtė Gražina - buhalterė, visuomenininkė.

19 d. - 105 metai, kai (1914) Pašeimenių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Lazauskas Gražvydas Juozas - tekstilės inžinierius, spaudos darbuotojas. Mirė 2003 04 03 Addison, IL.

19 d. - 110 metų, kai (1909) Lauckaimyje, Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Rudzinskas Henrikas - skulptorius. Mirė 1996 06 13 Kaune.

22 d. - 35 metai, kai (1984) Vaičlaukio k., Vilkaviškio r. gimė Penkaitis Povilas - tautodailininkas.

24 d. - 115 metų, kai (1904) Antupių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Stadalninkas Albinas - Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenės veikėjas. Mirė 1968 09 23 Stamforde (JAV).

25 d. - 120 metų, kai (1899) Vilkaviškyje gimė Aušrota Vincas - teisininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas.

25 d. - 110 metų, kai (1909) Lapankos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Danilevičius Vincas Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1943 02 27.

26 d. - 75 metai, kai (1944) Vilkaviškyje gimė Kondratas - Makaitytė Skirma Anna - istorikė, ekonomistė.

27 d. - 125 metai, kai (1894) Kybeikių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Kizlauskas Domininkas - gydytojas, karininkas. Mirė 1953 12 20.

28 d. - 75 metai, kai (1944) Grajauskų k., Vilkaviškio aps. gimė Danilaitienė Marija - audėja. Mirė 2017 04 27.

 

VASARIS

1 d. - 135 metai, kai (1884) Vilkaviškyje gimė Šmidtas Gustavas Albertas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

1 d. - 100 metų, kai (1919) Valavičių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Sokolikas Osvaldas - Lietuvos kariuomenės karininkas.

4 d. - 60 metų, kai (1959) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Girnius Vytautas - nusipelnęs kūno kultūros ir sporto veikėjas (1988).

5 d. - 115 metų, kai (1904) Vilkaviškyje gimė Bilevičius Elijas - memuaristas, publicistas. Mirė 1986 01 13 Vilniuje.

7 d. - 110 metų, kai (1909) Būdviečių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Rubas Justinas - mokytojas.

11 d. - 60 metų, kai (1959) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Baronienė - Kružikaitė Rimanta - pedagogė.

12 d. - 70 metų, kai (1949) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Vyšniauskas Juozas - radiofizikas, mokslo darbuotojas.

14 d. - 70 metų, kai (1949) Vaitkabalių k., Vilkaviškio r gimė Balčiūnas Zenius - automobilininkas, inžinierius mechanikas.

18 d. - 130 metų, kai (1889) Sarmačinų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Margeris Algirdas (tikr. Konstantinas Šeštokas) - gydytojas, prozininkas, publicistas. Mirė 1977 12 24 Vilniuje.

20 d. - 100 metų, kai (1919) Didžiųjų Būdežerių k., Vilkaviškio aps. gimė Burokienė Stefa - mokytoja.

26 d. - 105 metai, kai (1914) Gudkaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Šidlauskas Kazys - teisininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 2012 11 21 Čikagoje.

 

KOVAS

5 d. - 110 metų, kai (1909) Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Rudzevičius Juozas - rašytojas, mokytojas, agronomas.

8 d. - 110 metų, kai (1909) Kybartų k. ir vls., Vilkaviškio aps. gimė Vencius Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

8 d. - 90 metų, kai (1929) Pilviškiuose, Vilkaviškio aps. gimė Žitkevičiūtė Irena - inžinierė, technologė, technikos mokslų daktarė.

17 d. - 65 metai, kai (1954) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kochanauskas Rimvydas - futbolo treneris, LSSR nusipelnęs treneris (1989).

17 d. - 120 metų, kai (1899) Gudelių k., Pilviškių vls., Marijampolės aps. (dabar Vilkaviškio r.) gimė Mačiokas Mykolas (Mikas) - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1950 m.

18 d. - 60 metų, kai (1959) Kybartuose Vilkaviškio r. gimė Baronas Romas - informatikas.

19 d. - 95 metai, kai (1924) Paežerių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Dambrauskas Kazimieras - kunigas. Mirė 2004 04 23.

20 d. - 90 metų, kai (1929) Kunigiškių k., Vilkaviškio aps. gimė Vaitkevičiūtė Valerija - kalbininkė, filologijos mokslų daktarė. Mirė 2011 12 29 Vilniuje.

22 d. - 130 metų, kai (1889) Skardupių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Bliūdžius Andrius - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas.

24 d. - 125 metai, kai (1894) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Giedrys Viktoras - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1955 03 14 Vilniuje.

25 d. - 120 metų, kai (1899) Domeikų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Žilinskas Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1981 m.

26 d. - 75 metai, kai (1944) Vilkaviškyje Obelenytė - Gaižutienė Laima - pianistė, kanklininkė, kompozitorė.

26 d. - 115 metų, kai (1904) Jurkšų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Stankevičius Kazys - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1946 07 06.

 

BALANDIS

4 d. - 115 metų, kai (1904) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Šeštakauskienė - Šteimonaitė Janina - dainininkė (mecosopranas).

4 d. - 80 metų, kai (1939) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Verbickas Zigmas - choro dirigentas. Muzikos mokytojas. Mirė 1996 12 12 Kaune.

8 d. - 120 metų, kai (1899) Gudelių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Jakštys Juozas - Lietuvių kariuomenės veikėjas. Mirė 1979 m.

8 d. - 90 metų, kai (1929) Stanaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Kučinskas (Kučas) Viktoras - radiografas, visuomenininkas. Mirė 2008 07 17.

8 d. - 110 metų, kai (1909) Mažučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Zingfeldas Albinas - Lietuvos kariuomenės karininkas.

9 d. - 115 metų, kai (1904) Vinkšnupių dv., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Gecevičius Motiejus - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

10 d. - 110 metų, kai (1909) Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Literskis Vladas - biologas. Gamtos mokslų daktaras (1948). Mirė 1971 01 05 Čikagoje, IL.

11 d. - 110 metų, kai (1909) Jurkšų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Barniškis Kazys - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

12 d. - 95 metai, kai (1924) Dugnų k., Vilkaviškio r. gimė Bagdonienė Vitalija - profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, gydytoja epidemiologė.

12 d. - 110 metų, kai (1909) Pavembrių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Klimavičius Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

12 d. - 125 metai, kai (1894) Pajevonio k. ir vls., Vilkaviškio aps. gimė Mileris Jurgis - pedagogas.

13 d. - 105 metai, kai (1914) Stulgelių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Elsteris (Drąsutis) Viktoras - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

14 d. - 115 metų, kai (1904) Vilkaviškyje gimė Gaskel Sonia - choreografė, Olandų Nacionalinio baleto įkūrėja. Mirė 1974 07 09 Paryžiuje.

15 d. - 110 metų, kai (1909) Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Rudzinskas Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

17 d. - 125 metai, kai (1984) Skardupių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Avižienis Kostas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė - 1922 01 02 Maskvoje.

17 d. - 75 metai, kai (1944) Vilkaviškyje gimė Šiugžda Edvardas - žurnalistas, visuomenės veikėjas.

19 d. -110 metų, kai (1909) Uosių k., Vilkaviškio aps. gimė Počas Vincas - teisininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1994 11 04.

22 d. - 110 metų, kai (1909) Šiaudadūšių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Ankudas Stasys - gydytojas. Mirė 1982 10 06 Baltimorėje, MD.

22 d. - 80 metų, kai (1939) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Medelis Valentinas - architektas.

23 d. - 150 metų, kai (1869) Vištyčio k., Vilkaviškio aps. gimė Nagornockis Vincas - dramaturgas. Mirė 1939 05 25 Baltimorėje, JAV.

24 d. - 115 metų, kai (1904) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Padolskis Vincentas - vyskupas, filosofijos ir teologijos mokslų daktaras, Lietuvių katalikų mokslo akademijos atkūrimo tremtyje vadovas ir jos Centro valdybos pirmininkas. Mirė 1960 05 06 Romoje.

25 d. - 80 metų, kai (1939) Lankeliškių k., Vilkaviškio aps. gimė Burba Tadas - dailininkas.

25 d. - 145 metai, kai (1874) Pilviškių k., Vilkaviškio aps. gimė Feterauskas Gustavas - visuomenės veikėjas, valdininkas. Mirė 1944 m. Vokietijoje.

25 d. - 60 metų, kai (1959) Vilkaviškyje gimė Jankevičius Benius - baidarių ir kanojų irklavimo treneris.

 

GEGUŽĖ

4 d. - 105 metai, kai (1914) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Senkus Romualdas - inžinierius, karininkas.

5 d. - 125 metai, kai (1894) Parausių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Aleksa Pijus - kunigas, bažnytinių teisių daktaras. Mirė 1958 11 30 Portlande (Oregono v-ja).

9 d. - 115 metų, kai (1904) Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Draugelytė - Kučinskienė Ona - tapytoja. Mirė 1972 08 03 Las Chariljas mstl. (Argentina).

9 d. - 110 metų, kai (1909) Vilkaviškyje gimė Polekauskas Petras - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1965 04 19 Hartforde (JAV).

10 d. - 105 metai, kai (1914) Smilgių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Dičpinigaitis Adolfas - karininkas.

11 d. - 115 metų, kai (1904) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Balickas Vincas - Lietuvos diplomatas, ekonomistas. Mirė 1996 12 19 Londone (Didžioji Britanija).

13 d. - 115 metų, kai (1904) Gižų k., Vilkaviškio aps. gimė Baršauskas Kazimieras - gamtos, fizikos ir matematikos mokslų daktaras. Mirė 1964 05 24 Vilniuje.

20 d. - 130 metų, kai (1889) Paežerių dvare, Vilkaviškio aps. gimė Simanauskas Antanas - visuomenės veikėjas.

28 d. - 130 metų, kai (1889) Čyčkų k., Vilkaviškio aps. gimė Steponavičius Kazys - JAV lietuvių veikėjas. Mirė 1953 06 06 Klaivsaide (JAV).

29 d. - 90 metų, kai (1929) Vartelių k., Vištyčio vls., Vilkaviškio aps. gimė Kemežaitė Birutė - rašytoja, poetė, dainininkė. Mirė 2016 sausio 20 d.

29 d. - 120 metų, kai (1899) Karklupėnų k., Kaupiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Sasnauskas Stasys - teisininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1976 03 05 Kaune.

30 d. - 120 metų, kai (1899) Vilkaviškyje gimė Bliumchenas Otto - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1978 11 02 Vokietijoje.

31 d. - 80 metų, kai (1939) Rumokų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Kirvaitis Gražvydas - literatūros tyrinėtojas, vertėjas.

 

BIRŽELIS

3 d. - 95 metai, kai (1924) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Baranauskas Albinas - prozininkas, poetas, vertėjas. Mirė 2013 02 17 JAV, Vaterburio mieste, senų žmonių globos namuose.

4 d. - 80 metų, kai (1939) Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Bartusevičius Vincas - Vokietijos lietuvių visuomenės veikėjas, pedagogas.

8 d. - 130 metų, kai (1889) Virbalio k. ir vls., Vilkaviškio aps. Sugentaitis Simas - Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1942 02 19.

9 d. - 95 metai, kai (1924) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Budrevičius (Budrys) Stanislovas - chemikas, vaistininko padėjėjas. Mirė 2015 06 25.

10 d. - 105 metai, kai (1914) Piliakalnių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. Urbanavičius Vincas Albinas - Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenės veikėjas. Mirė 1994 10 03.

18 d. - 135 metai, kai (1884) Žiūrių - Gudelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Draugelytė - Čemerkienė Apolonija - mokytoja, visuomenininkė.

20 d. - 95 metai, kai (1924) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kilikonis Vytautas Aleksandras - gydytojas oftalmologas. Mirė 1976 08 25 Des Plainese IL.

23 d. - 110 metų, kai (1909) Dotamų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kirvaitis Jonas - agronomas, karininkas. Mirė 1980 12 05 Vilniuje.

23 d. - 95 metai, kai (1924) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Landsbergis Algirdas - dramaturgas, prozininkas, žurnalistas. Mirė 2004 04 04 Freeport (Niujorko v-ja).

25 d. -110 metų, kai (1909) Majoriškių k., Vilkaviškio vls., Vilkaviškio aps. Aušrotas Bronius - Lietuvos kariuomenės veikėjas, žurnalistas. Mirė 1993 11 24 West Palm Beache, (Florida).

26 d. - 115 metų, kai (1904) Bartninkų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Brazauskas Jonas - miškininkas, visuomenininkas. Mirė 1983 07 24 Waterbury, CT.

29 d. - 145 metai, kai (1874) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Bulvičius Petras Povilas - kunigas, rašytojas. Mirė 1969 11 16 Kaune.

 

LIEPA

7 d. - 85 metai, kai (1934) Pilviškių k., Vilkaviškio aps. gimė Girdauskas Gediminas - sporto organizatorius, futbolo treneris, teisėjas. Mirė 2018 06 12.

7 d. - 55 metai, kai (1964) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kargelis Einaras - ekonomistas.

8 d. - 115 metų, kai (1904) Karpiejų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Šitkauskas Juozas - Lietuvos kariuomenės karininkas.

11 d. - 110 metų, kai (1909) Suvalkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Vaišnys Juozas - Lietuvos kariuomenės karininkas.

14 d. -105 metai, kai (1914) Vilkaviškyje gimė Stražas Abelis - istorikas, Lietuvos kariuomenės karininkas.

15 d. - 105 metai, kai (1914) Vilkaviškyje gimė Pustopedskis Šmarija (Šmerelis) - visuomenininkas.

17 d. - 130 metų, kai (1889) Opšrūtų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. Bukaveckas Vladas - teisininkas, poetas. Mirė 1966 03 22 Čikagoje, IL.

18 d. - 40 metų, kai (1979) Vilkaviškio r. gimė Opolskaitė - Kovalčikienė Daina - rašytoja.

24 d. - 155 metai, kai (1864) Paežerių k., Vilkaviškio aps. gimė Kriščiukaitis - Aišbė Antanas - rašytojas. Mirė 1933 10 30 Kaune.

26 d. - 100 metų, kai (1919) Oželių kaime, Pilviškių valsčiuje, Vilkaviškio aps. gimė Savickas Bronius - pedagogas.

28 d. - 110 metų, kai (1909) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Šlapkūnas (Šlapkauskas) Domas - Lietuvos kariuomenės karininkas.

29 d. - 110 metų, kai (1909) Vilkaviškio aps. gimė Brundza Stasys - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1978 m.

 

RUGPJŪTIS

6 d. - 110 metų, kai (1909) Geisteriškių k., Vilkaviškio aps. gimė Blauzdžiūnaitė - Motiekaitienė Izabelė - dainininkė (dramatinis sopranas), literatė. Mirė 1985 09 28 Čikagoje, IL

6 d. - 105 metai, kai (1914) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Snarskis Zigmas - trimitininkas, chorvedys. Mirė 1989 06 18.

7 d. - 55 metai, kai (1964) Vilkaviškyje gimė Murinas Rimas - socialinis darbuotojas.

10 d. - 115 metų, kai (1904) Gudelių - Padvarių k., Vilkaviškio aps. gimė Seliokas Vincas - inžinierius, visuomenės veikėjas. Mirė 1997 m.

15 d. - 130 metų, kai (1889) Balčiūniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Gerulis - Kragas Petras - kritikas. Mirė 1966 05 10 Kaune.

20 d. - 110 metų, kai (1909) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Gerdaitis (Gerdauskas) Antanas - teisininkas, karininkas. Mirė 1963 08 21 Meškuičiuose (Šiaulių r.).

20 d. - 80 metų, kai (1939) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Zavistauskienė Valaitytė Aldona Konstancija - žurnalistė.

23 d. - 65 metai, kai (1954) Žynių k., Vilkaviškio r. gimė Lydeka Zigmas - profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

25 d. - 135 metai, kai (1884) Abrivų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Radzevičius Pranas - visuomenės veikėjas.

29 d. - 115 metų, kai (1904) Kunigiškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Bulvičius Albinas - ekonomistas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1941 06 23.

29 d. - 95 metai, kai (1924) Laukų II-ame k., Vištyčio vls., Vilkaviškio aps. gimė Keidošius Petras - poetas, vertėjas. Mirė 2006 01 03 Vilniuje.

 

RUGSĖJIS

2 d. - 120 metų, kai (1899) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Vachauzas Osvaldas Voldemaras - Lietuvos kariuomenės karininkas.

7 d. - 115 metų, kai (1904) Pilviškių k., Vilkaviškio aps. gimė Batisa Kostas - visuomenės veikėjas. Mirė 1936 04 30 Pilviškiuose.

8 d. - 120 metų, kai (1899) Pilviškiuose, Vilkaviškio aps. gimė Grinius Kazys - karininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1965 05 29 Vašingtone, DC.

13 d. - 115 metų, kai (1904) Ėgliniškių k., Vilkaviškio aps. gimė Kupčiūnas Petras - žurnalistas, vertėjas. Mirė 1941 06 26 Červenėje (Baltarusija).

14 d. - 130 metų, kai (1889) Virbalyje, Vilkaviškio r. gimė Navickas Stasys - kapelmeisteris, kompozitorius, vargonininkas, pedagogas. Mirė 1962 09 21 Clevelande, OH.

15 d. - 110 metų, kai (1909) Sarakų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Andriušis Bronius - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1943 09 24 Vorkutos (Komija) lageryje.

17 d. - 95 metai, kai (1924) Dumčių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Danilevičius Justinas - veterinarijos gydytojas, biologas. Mirė 2009 06 03 Baisiogaloje (Radviliškis).

19 d. - 90 metų, kai (1929) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Janušauskas Ričardas - atsiminimų knygos „Žaliųjų Kybartų vaizdeliai“ autorius. Mirė 2002 12 20.

19 d. - 120 metų, kai (1899) Virbalyje, Vilkaviškio r. gimė Sliužinskas Leonas - savanoris, karo lakūnas.

20 d. - 85 metai, kai (1934) Vištytyje, Vilkaviškio r. gimė Pasilauskas Algirdas Juozas - kunigas. Mirė 2016 08 22.

20 d. - 100 metų, kai (1919) Matarnų k., Vilkaviškio r. gimė Stanaitis Jonas - chirurgas, medicinos mokslų daktaras (1974). Mirė 1997 04 18 Vilniuje.

23 d. - 80 metų, kai (1939) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Šurkus Jonas - agronomas, biomedicinos mokslų daktaras.

24 d. - 115 metų, kai (1904) gimė 1904 09 24 Sausininkų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. Merkevičius Juozas - karininkas.

24 d. - 90 metų, kai (1924) Simaneliškių dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Lukoševičienė - Kemežytė Irena Regina - pedagogė, visuomenininkė. Mirė 2006 m. Toronte (Kanada).

26 d. - 150 metų, kai (1869) Matarnų k., Vilkaviškio aps. gimė Stanaitis Pranas - fizikas, inžinierius. Mirė 1936 03 20 Kaune.

28 d. - 100 metų, kai (1919) Stolaukio k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Dumčiūtė - Breichmanienė Genovaitė - tautinių šokių mokytoja.

28 d. - 130 metų, kai (1889) Vilkaviškio aps. gimė Pėstininkas Vladas - kunigas kankinys, muzikas, pedagogas. Mirė 1968 05 27 Pilviškiuose (Vilkaviškio r.).

 

SPALIS

1 d. - 115 metų, kai (1904) Paprūdžių k., Vilkaviškio aps. gimė Steponaitis Vincas - prozininkas. Mirė 1966 07 31 Bostone (JAV).

2 d. - 145 metai, kai (1874) Norvaišų k., Juodupėnų vls., Vilkaviškio aps. gimė Kantautas Juozas - knygnešys.

5 d. - 135 metų, kai (1884) Griebčių k., Vilkaviškio r. gimė Benekeraitis Jonas - pažangus JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

6 d. - 120 metų, kai (1899) Alvito k., Vilkaviškio aps. gimė Sakalauskas Pranas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1969 02 23.

6 d. - 130 metų, kai (1889) Majoriškių k., Vilkaviškio aps. gimė Vosylius Vincas - JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

7 d. - 150 metų, kai (1869) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Eidukevičius Pranas - visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Mirė 1926 03 07 Maskvoje.

7 d. - 130 metų, kai (1889) Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Rudaitis Kostas - karininkas.

8 d. - 115 metų, kai (1904) Karpiejų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Šitkauskas Juozas Karpiejų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. - Lietuvos kariuomenės karininkas.

9 d. - 80 metų, kai (1939) Kybartuose gimė Ambrose Marius (Ambraziejus) - pedagogas, visuomenės veikėjas.

10 d. - 95 metai, kai (1924) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Rožėnienė Rovinskaitė Elena visuomenininkė, premijos Kybartų gimnazistams steigėja. Mirė 2011 06 23.

14 d. - 110 metų, kai (1909) Kiršų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Bačiūnas (Bačinskas) Bronius - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1989 12 12.

16 d. - 135 metai, kai (1884) Maišelių k., Vilkaviškio aps. gimė Dzenkauskas Jonas - poetas. Mirė 1959 11 27.

17 d. - 115 metų, kai (1904) Šūklių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Pavilčius Vytautas - inžinierius. Mirė 1965 02 25 Čikagoje, IL.

18 d. - 120 metų, kai (1899) Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Bačkus Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1942 11 21 Sverdlovske (Rusija).

19 d. - 115 metų, kai (1904) Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Draugelis Andrius - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1944 06 09.

21 d. - 110 metų, kai (1909) Šūklių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Sava (Savickas) Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

24 d. -155 metai, kai (1864 m., kitais duomenimis, 1865 01 17) Klampučių dvare, Vilkaviškio aps. gimė Skomskis Bronius - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė - 1935 03 18 Šūklių dvare, Vilkaviškio aps.

25 d. - 110 metų, kai (1909) Ožkabalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Grajauskas Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1983 05 22.

25 d. -110 metų, kai (1909) Mėšlinių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Kijauskas Vincas - miškininkas, karininkas. Mirė 1999 12 16.

31 d. - 120 metų, kai (1899) Kamionkos k., Vištyčio vls., Vilkaviškio aps. gimė Šukaitis Vincas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1920 09 22.

 

LAPKRITIS

4 d. - 90 metų, kai (1929) Virbalio apylinkėse, Vilkaviškio aps. gimė Petrauskienė Karužaitė Eugenija - mokytoja. Mirė 1996 03 26.

5 d. - 80 metų, kai (1939) Pūstapėdžių k., Vilkaviškio aps. gimė Alinskaitė - Mickonienė Zita - dailininkė tekstilininkė.

6 d. - 110 metų, kai (1909) Dotamų k., Vilkaviškio aps. gimė Starkus Jurgis - gydytojas. Mirė 2000 09 27 Santa Monikoje, JAV.

7 d. - 120 metų, kai (1899) Alvito k., Vilkaviškio aps. gimė Kemežys Vincas - publicistas, vertėjas. Mirė 1947 m. Sibire.

9 d. - 110 metų, kai (1909) Vilkaviškyje gimė Vilkis (Vilkas) Voldemaras - teisininkas, Lietuvos kariuomenės karininkas.

10 d. - 110 metų, kai (1909) Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Kriaučialiūnas Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

10 d. - 135 metai, kai (1884) Pūstapėdžių k., Mažųjų Būdežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Švedas Juozapas - kunigas.

12 d. - 80 metų, kai (1939) Pilviškių k., Vilkaviškio aps. gimė Pavembrauskaitė - Jankauskienė Agnietė - poetė. Mirė 2006 08 25.

17 d. - 120 metų, kai (1899) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Lišauskas Vladas - ekonomistas, savanoris. Mirė 1975 10 20 Brukline (JAV).

17 d. - 115 metų, kai (1904) Kiršų k., Vilkaviškio aps. gimė Nėris Salomėja (tikr. Bačinskaitė - Bučienė) poetė. Mirė 1945 07 07 Maskvoje.

19 d. - 110 metų, kai (1909) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Krukas Harris Reincholdas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

20 d. -110 metų, kai (1909) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Giedraitis Juozas (savanoris) - savanoris kūrėjas.

20 d. - 110 metų, kai (1909) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Giedrys Feliksas - inžinierius, lauko tenisininkas. Mirė 1970 01 30 Pensilvanijoje (JAV).

20 d. - 110 metų, kai (1909) Krijobalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Jurkynas Matas - kalbininkas. Mirė 1944 05 14 Kaune, palaidotas Vilkaviškyje.

22 d. - 130 metų, kai (1889) Pagerniavės k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Vimeris Alfredas - farmacininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas.

28 d. - 100 metų, kai (1919) Žynių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Kriaučeliūnas Leonas - veterinarijos gydytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1997 11 25 Lemonte, IL.

 

GRUODIS

1 d. - 105 metai, kai (1914) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Lukoševičius Juozas - farmacininkas, visuomenės veikėjas.

4 d. - 100 metų, kai (1919) Kybeikių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Aponiūnas Bronius Tomas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

7 d. - 95 metai, kai (1924) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kochanauskas Vytautas - futbolininkas, ledo ritulininkas, treneris, sporto darbuotojas. Mirė 1987 06 04.

10 d. - 120 metų, kai (1899) Aleksandravo k., Pajevonio vls. Vilkaviškio aps. gimė Albaitis Simas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

15 d. - 120 metų, kai (1899) Pilviškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dvaranauskas Bronius - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1973 07 11.

12 d. - 120 metų, kai (1899) Vilkaviškyje gimė Bindokaitė Elena (Kerniauskienė) - aktorė, LTSR liaudies artistė. Mirė 1990 02 09 Klaipėdoje.

12 d. - 140 metų, kai (1879) Antupių k., Šeimenos vls., Vilkaviškio aps. gimė Skinkys (Skinkis) Jonas - farmacininkas, dramaturgas, knygnešys. Mirė 1947 06 21 Vilniuje.

14 d. -130 metų, kai (1889) Navadolės k., Vilkaviškio aps, gimė Diržinskas Juozas - politinis veikėjas. Mirė 1941 07 14 Vištytyje (Vilkaviškis).

16 d. -175 metai, kai (1844) Kaupiškių k., Vilkaviškio aps. gimė Tvarauskas Mykolas - leidėjas, vertėjas. Mirė 1921 08 08 Niujorke (JAV).

16 d. - 150 metų, kai (1869) Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Vymeris Augustas - evengelikų-liuteronų kunigas. Mirė 1942 04 01 Tauragėje.

22 d. - 125 metai, kai (1894) Paežerių dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Gerulaitis Zenonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1945 04 20.

22 d. - 65 metai, kai (1954) Gižų k., Vilkaviškio r. gimė Urbanavičius Vaidotas - biomedicinos mokslų daktaras, Europos diabeto studijų asociacijos (European Association for the Study of Diabetes) tarybos narys, Lietuvos medžiagų apykaitos sutrikimų asociacijos prezidentas, Lietuvos endokrinologų draugijos pirmininko pavaduotojas.

23 d. - 40 metų, kai (1979) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Nausėdaitė Vilija - verslo teisininkė.

24 d. - 100 metų, kai (1919) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Viliušis Adomas - ekonomistas. Mirė 1989 12 04.

25 d. -130 metų, kai (1889) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Galinaitis Jonas - poetas, publicistas.

26 d. - 100 metų, kai (1919) Ožkabalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Arminas Albinas - kunigas, teologijos licenciatas. Mirė 2008 09 0

29 d. - 105 metai, kai (1914) Steponų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Sagėnas (Sagevičius) Jonas Vladas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1943 10 14.

31 d. - 115 metų, kai (1904) Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Antanavičius Jonas - inžinierius, Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenės veikėjas. Mirė 1986 04 05 San Paule (Brazilija).

 

155 metai, kai (1864) Šūklių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Aleksaitė - Baliūnienė Domicelė - valstietė, knygnešė. Mirė 1930 08 15 ten pat, palaidota Kudirkos Naumiesčio kapinėse (Šakių r.).

130 metų, kai (1889) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Balbachas Eduardas - teisininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1943 08 01 Kaune.

120 metų, kai (1899) Kybartų gminos Lauckaimio k., Vilkaviškio aps. gimė Benekeraitis Jeronimas - savanoris kūrėjas.

105 metai, kai (1914) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Brazauskas Bronius (slap. Sakalas) - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1946 06 12 Agurkiškės k (Lukšių vls.).

240 metų, kai (1779) Triduonių dvare, Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Chonskis Mykolas - ekonomistas. Mirė 1885 02 01 Žitomire.

115 metų, kai (1904) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Dlugauskas Juozas - savanoris kūrėjas.

255 metai, kai (1764) Oželių k., Vilkaviškio aps. gimė Draugelevičius Kazimieras - marijonas. Mirė 1813 12 24 Marijampolėje

215 metų, kai (1804) Sausininkų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Glovackis Ambraziejus - Garbės kanauninkas. Mirė 1886 09 09 Simne.

120 metų, kai (1899) Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Grigaitis Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1920 07 15.

100 metų, kai (1919) Bobių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Jasulaitis Juozas (slap. Turklys, Kazokas) - vienas pirmųjų Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui vadų Suvalkijoje. Mirė 1947 01 04 Kampinių k., Veiverių vls., Marijampolės aps.

90 metų, kai (1929) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Karecas Česlovas Leonas - muzikos mokytojas, memuaristas.

155 metai, kai (1864) Penkvalakių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kaukas Andrius - knygnešys. Mirė 1922 m.

125 metai, kai (1894) Pilviškiuose, Vilkaviškio aps. gimė Kirvelaitis Stasys - siuvėjas, revoliucinio judėjimo dalyvis. Mirė 1922 03 04 Kaune.

120 metų, kai (1899) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Kiveris (Keveris) Kazys - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1920 09 09.

95 metai, kai (1924) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kuraitė (Kuras) Irena - gydytoja pediatrė

125 metai, kai (1894) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Lesnočiauskas Mikas - savanoris kūrėjas.

160 metų, kai (1859) Kybartuose, Vilkaviškio aps., gimė Levitanas Abelis Leiba (Adolfas) - tapytojas, pedagogas. Mirė 1933 Kryme.

125 metai, (1894) Grajauskų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Maknauskas Jonas - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1974 m.

150 metų, kai (1869) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Orantas Jonas - ūkininkas visuomenininkas. Mirė 1958 m.

80 metų, kai (1939) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Prapuolenis Bernardas - dainininkas (baritonas). Mirė 1984 11 17 Čikagoje, IL.

80 metų, kai (1939) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Prapuolenis Marius - chorvedys, dainininkas (baritonas).

160 metų, kai (1859) Būblelių k., Pūstelninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Ružaitė - Parataitienė Ona - knygnešė.

120 metų, kai (1899) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Simonaitis Vincas - savanoris kūrėjas.

130 metų, kai (1889) Majoriškių k. ir vls., Vilkaviškio aps. gimė Sinkevičiūtė - Pakušaitienė Kotryna (slap. K. S. Lietuvaitė) - literatė. Mirė 1957 10 10 JAV.

125 metai, kai (1894) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Skauradžius Augustinas - savanoris kūrėjas.

120 metų, kai (1899) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Staugaitis Pranas - savanoris kūrėjas. Mirė 1977 m.

145 metai, kai (1874) Šilsodžio k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Šulinskas Vincas - knygnešys. Mirė 1909 Pajevonyje (Vilkaviškio r.).

120 metų, kai (1899) Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Tamaliūnas Antanas - Vyties Kryžiaus kavalierius.

80 metų, kai (1939) Gudelių k., Vilkaviškio vls., Marijampolės aps. gimė Vilemaitytė (Vilienė) Zigmuntavičienė Danguolė - matematikos mokytoja, metodininkė.

120 metų, kai (1899) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Zdanavičius Jonas - savanoris kūrėjas.

120 metų, kai (1899) Vidgirių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Žebraitis Juozas - Vyties Kryžiaus kavalierius.

 

 

KITI ISTORINIAI ĮVYKIAI

30 metų, kai (1989) įkurtas Dr. Jono Basanavičiaus sodyba-muziejus.

30 metų, kai (1989) gegužės 19 d. pradėjo eiti sąjūdiečių laikraštis (dviejų lapų) „Dobilas“, kuris buvo leidžiamas iki 1922 m. pabaigos. Tūkstantiniais tiražais buvo išleisti 65 numeriai.

30 metų, kai (1989) kovo 30 d. Gegužės 1-osios aikštė buvo pavadinta Atgimimo aikšte.

30 metų, kai (1989) Vilkaviškio sąjūdiečių iniciatyva buvo iškilmingai perlaidoti į miesto kapus partizanų palaikai, kuriuos Marijampolės elektrikai netikėtai surado ties Vilkaviškio autobusų stotimi.

30 metų, kai (1989) Politinių kalinių ir Tremtinių sąjungos iniciatyva Vilkaviškio miesto kapuose buvo pastatytas paminklinis akmuo stalininių represijų aukoms priminti (akmenį apiformino ir raides iškaldino vilkaviškiečiai Irena ir Gintautas Leonai).

40 metų, kai (1979) atidaryta Antroji vidurinė mokykla. Pirmasis direktorius buvo St. Rogovas. Jai buvo suteiktas generolo Vitkausko vardas.

50 metų, kai (1969) S. Nėries mokykla buvo perkelta į naujai pastatytas patalpas. Pirmuoju naujosios mokyklos direktoriumi buvo paskirtas J. Čekanavičius

55 metai, kai (1964) įkurta muzikos mokykla. Čia ilgai dirbo plačiai žinomos dainininkės L. Lapkauskaitė ir D. Šurmaitienė.

65 metai, kai (1954) Vilkaviškio vidurinei mokyklai buvos suteiktas S. Nėries vardas.

80 metų, kai (1939) Vilkaviškio kareivinių stadione ir jo aplinkoje buvo įkurdinta stovykla internuotiems lenkų kariams. Religinėms apeigoms jiems buvo pastatas lentų barakas. Teritorija buvo aptverta, bet vilkaviškiečiams niekas nedraudė bendrauti su belaisviais.

90 metų, kai (1929) Vilkaviškyje įvestas privalomas pradinis mokslas.

95 metai, kai (1924) spalio mėnesį pradėjo veikti Valstybinis spirito monopolio Vilkaviškio sandėlis.

95 metai, kai (1924) ugniagesiams pastatytas mūras (senoji pirtis).

100 metų, kai (1919) rugpjūčio 18 d. Vilkaviškyje buvo įsteigta privati žydų gimnazija, viena pirmųjų žydų gimnazijų Lietuvoje.

100 metų, kai (1919) miesto nuosavybėn perėjo elektros stotis.

100 metų, kai (1919) iš vokiečių perimta gyvulių skerdykla, prekyvietė, ugniagesių garažas su įrankiais, už 13.400 auksinių nupirkta vaisių džiovykla su įrenginiais. Lietuvių kalba parašyti gatvių pavadinimai. Pakeistos parduotuvių iškabos.

100 metų, kai (1919) Vilkaviškyje pradėjo veikti paštas.

100 metų, kai (1919) Vilkaviškyje įsteigtas bankas.

120 metų, kai (1899) Vilkaviškyje įkurta Ugniagesių Savanorių draugija. 1899 metais Vilkaviškyje buvo įkurta Ugniagesių Savanorių draugija. 1939 metais ji turėjo 70 aktyvių narių. Daug žydų. 1922 metais turėjo tik rankines arklių traukiamas gaisrams gesinti mašinas. 1939 metais - tris priešgaisrinius sunkvežimius. 1924 metais ugniagesiams buvo pastatytas mūras. Draugijos vėliavai buvo duotas Floriono - Vytauto vardas.

220 metų, kai (1799) balandžio mėn. Vilkaviškio seniūnijoje veikė konfederacija (prieš Rusiją ir Prūsiją), kurios steigimu rūpinosi artilerijos generolas kunigaikštis Sapiega ir Vilkaviškyje stovėjusio pulko šefas Grabauskas.

235 metai, kai (1784) Vilkaviškyje atidaryta pirmoji mokykla.

275 metai, kai (1744) pastatytas Vilkaviškio (Napeleono) dvaras.

 

Gražiškiai

425 metai, kai (1594) įsikūrė Gražiškiai.

Opšrūtai

75 metai, kai (1944) rugsėjo mėnesį Opšrūtų kaime, ūkininko Matulio name, buvo įsteigta ligoninė.

Pajevonys

495 metai, kai (1524) įsikūrė Pajevonys.

 

 

Parengė
Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos bibliografė

1 d. - 105 metai, kai (1914) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Lukoševičius Juozas - farmacininkas, visuomenės veikėjas.

4 d. - 100 metų, kai (1919) Kybeikių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Aponiūnas Bronius Tomas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

7 d. - 95 metai, kai (1924) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kochanauskas Vytautas - futbolininkas, ledo ritulininkas, treneris, sporto darbuotojas. Mirė 1987 06 04.

10 d. - 120 metų, kai (1899) Aleksandravo k., Pajevonio vls. Vilkaviškio aps. gimė Albaitis Simas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

15 d. - 120 metų, kai (1899) Pilviškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dvaranauskas Bronius - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1973 07 11.

12 d. - 120 metų, kai (1899) Vilkaviškyje gimė Bindokaitė Elena (Kerniauskienė) - aktorė, LTSR liaudies artistė. Mirė 1990 02 09 Klaipėdoje.

12 d. - 140 metų, kai (1879) Antupių k., Šeimenos vls., Vilkaviškio aps. gimė Skinkys (Skinkis) Jonas - farmacininkas, dramaturgas, knygnešys. Mirė 1947 06 21 Vilniuje.

14 d. -130 metų, kai (1889) Navadolės k., Vilkaviškio aps, gimė Diržinskas Juozas - politinis veikėjas. Mirė 1941 07 14 Vištytyje (Vilkaviškis).

16 d. -175 metai, kai (1844) Kaupiškių k., Vilkaviškio aps. gimė Tvarauskas Mykolas - leidėjas, vertėjas. Mirė 1921 08 08 Niujorke (JAV).

16 d. - 150 metų, kai (1869) Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Vymeris Augustas - evengelikų-liuteronų kunigas. Mirė 1942 04 01 Tauragėje.

22 d. - 125 metai, kai (1894) Paežerių dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Gerulaitis Zenonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1945 04 20.

22 d. - 65 metai, kai (1954) Gižų k., Vilkaviškio r. gimė Urbanavičius Vaidotas - biomedicinos mokslų daktaras, Europos diabeto studijų asociacijos (European Association for the Study of Diabetes) tarybos narys, Lietuvos medžiagų apykaitos sutrikimų asociacijos prezidentas, Lietuvos endokrinologų draugijos pirmininko pavaduotojas.

23 d. - 40 metų, kai (1979) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Nausėdaitė Vilija - verslo teisininkė.

24 d. - 100 metų, kai (1919) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Viliušis Adomas - ekonomistas. Mirė 1989 12 04.

25 d. -130 metų, kai (1889) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Galinaitis Jonas - poetas, publicistas.

26 d. - 100 metų, kai (1919) Ožkabalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Arminas Albinas - kunigas, teologijos licenciatas. Mirė 2008 09 02.

29 d. - 105 metai, kai (1914) Steponų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Sagėnas (Sagevičius) Jonas Vladas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1943 10 14.

31 d. - 115 metų, kai (1904) Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Antanavičius Jonas - inžinierius, Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenės veikėjas. Mirė 1986 04 05 San Paule (Brazilija).