Žymių kraštiečių sukakčių kalendorius 2021 m.

 

 

SAUSIS

2 d. - 90 metų, kai (1931) Vilkaviškyje gimė Kantautas Kostas - inžinierius.

4 d. - 120 metų, kai (1901) Rėčiūnų k., Vištyčio vls., Vilkaviškio aps. gimė Balčiūnas Antanas - teisėjas, visuomenės veikėjas.

4 d. - 130 metų, kai (1891) Lankeliškių k., Vilkaviškio aps. gimė Krakaitis Pijus - prozininkas, dramaturgas. Mirė 1948 08 10 Detroite (JAV).

6 d. - 95 metai, kai (1926) Skliausčių k., Alksnėnų vls., Vilkaviškio aps. gimė Bandza Vincas - kunigas. Mirė 1997 09 30.

10 d. - 130 metų, kai (1891) Vižaidų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Žilinskas Stasys - gydytojas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1965 12 15 Kaune.

11 d. - 90 metų, kai (1931) Vištyčio k., Vilkaviškio aps. gimė Kezytė Aldona Eugenija - vienuolė, misionierė.

11 d. - 110 metų, kai (1911) Antupių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Krulikas Kazys inžinierius, visuomenininkas. Mirė 1977 12 05 St. Petersburge, FL.

11 d. - 90 metų, kai (1931) Bijotų k., Vilkaviškio aps. gimė Plečkaitis Vladas - inžinierius, visuomenės veikėjas.

11 d. - 120 metų, kai (1901) Kybartų k. Kybartų vls. Vilkaviškio r. gimė Vaitkevičius Antanas - savanoris, ats. viršila. Mirė 1937 m., palaidotas Vilkaviškio miesto senosiose kapinėse.

14 d. - 125 metai, kai (1896) Moliuškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. (tiesa, viename jo ranka pildytame dokumente įrašyta kita gimimo data ir vieta - 1896 02 14 , Lankeliškiai) gimė Arminas Antanas - mokytojas, finansininkas, tautininkas.

16 d. - 105 metai, kai (1916) Smilgių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Rimas (Rurinkevičius) Vincas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1948 03 16.

17 d. - 110 metų, kai (1911) Alksnėnų k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Adomaitis Augustinas (Augustas) - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

20 d. - 100 metų, kai (1921) Ančlaukio k., Vilkaviškio r. gimė Diržinskaitė - Pliušenko Leokadija - Lietuvos TSR valstybės ir partinė veikėja, LTSR nusipelniusi kultūros veikėja (1971). Mirė 2008 m. Vilniuje.

21 d. - 145 metai, kai (1876) Paežerių k., Vilkaviškio aps gimė Dembovskis Mauša - žydų gydytojas.

23 d. - 145 metai, kai (1876) Keturvalakių k., Vilkaviškio vls. gimė Rudvalis Motiejus - knygnešių rėmėjas

26 d. - 125 metai, kai (1896) Serdokų k., Vilkaviškio aps. gimė Kulvinskas Juozas - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1929 07 17.

 

VASARIS

2 d. - 55 metai, kai (1966) Vilkaviškyje gimė Serneckas Arūnas - pedagogas.

3 d. - 110 metų, kai (1911) Vilkaviškyje gimė Danilevičius Vladas - ledo ritulininkas, futbolininkas, kūno kult. mokytojas. Mirė 1985 12 05 Kaune.

4 d. - 100 metų, kai (1921) (kt. duomenimis, 1921 01 15) Vilkabalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Petrauskas Bronislovas (Bronius) - skulptorius. Mirė 1985 06 12 Kaune.

4 d. - 120 metų, kai (1901) Bartninkų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Šiaurys Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1953 06 09.

4 d. - 95 metai, kai (1926) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Širvys Klemensas - Lietuvos partizanų Suvalkijoje vienas iš vadų. Mirė 2003 02 20.

7 d. - 55 metai, kai (1966) Pilviškių k., Vilkaviškio r. gimė Liaudinskienė (Preisaitytė) Daiva - choreografijos mokytoja metodininkė, liaudiškų ir šiuolaikinio šokio kolektyvų vadovė.

10 d. - 115 metų, kai (1906) Antupių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Stadalninkas Juozas - miškininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1983 06.

12 d. - 125 metai, kai (1896) Boblaukių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Aušrota Pijus - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

12 d. - 65 metai, kai (1956) Paežerių k., Vilkaviškio r. gimė Kubertavičius Kęstutis - statybos inžinierius, LR seimo narys.

14 d. - 85 metai, kai (1936) Bambinių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Savukaitis Antanas - gimtojo kaimo atminimo įamžintojas.

15 d. - 125 metai, kai (1896) Dobilaičių k., Virbalio vls., Vilkaviškio aps. gimė Račiukaitienė Ona - pedagogė, visuomenės veikėja.

16 d. - 115 metų, kai (1906) Pūstapėdžių k., Vilkaviškio aps. gimė Katiliūtė Anelė - nepriklausomos Lietuvos mokytoja.

16 d. - 135 metai, kai (1886) Skerpievių k., Vilkaviškio aps. gimė Rimka Albinas - ekonomistas, publicistas, visuomenininkas. Mirė 1944 02 27 Vilniuje.

16 d. - 130 metų, kai (1891) Vilkaviškyje gimė Šmidtas Oskaras - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

18 d. - 75 metai, kai (1946) Vilkaviškyje gimė Narušis Julius - skulptorius.

18 d. - 105 metai, kai (1916) Mockabūdžių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Pranckevičius (Pranskevičius) Juozas - Lietuvos kariuomenės karininkas.

19 d. - 130 metų, kai (1891) Žvirgždaičių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Ambraziejūtė - Steponaitienė Agnietė - prozininkė, poetė, medikė. Mirė 1980 03 30 Kaune.

19 d. - 110 metų, kai (1911) Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Gavėnas Vytautas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1995 m.

23 d. - 105 metai, kai (1916) Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Merkevičius Jonas (slap. Dragūnas) - savanoris. Mirė 1947 09 09.

23 d. - 105 metai, kai (1916) Karpiejų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Paliulis Bronius - miškininkas, visuomenės veikėjas.

23 d. - 110 metų, kai (1911) Pilviškių k., Vilkaviškio aps. gimė Sakalauskas (Sakalas) Juozas Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenininkas. Mirė 1985 04 13 Omahoje (JAV).

24 d. - 95 metai, kai (1926) Vygrelių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Gajauskas Balys - Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui veikėjas, Kovo 11 Akto signataras. Mirė 2017 09 28.

24 d. - 65 metai, kai (1956) Kybartuose gimė Savickas Arūnas - profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

24 d. - 100 metų, kai (1921) Gražiškių k., Vilkaviškio aps. gimė Žebertavičius Vincas - pedagogas, aktorius. Mirė 2010 03 29.

25 d. - 120 metų, kai (1901) Dabravolės k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Akucevičius Bonaventūras - pedagogas, karininkas. Mirė 1976 m.

28 d. - 45 metai, kai (1976) Vilkaviškyje gimė Šnipaitis Edgaras - choreografijos mokytojas ekspertas, liaudiškų šokių kolektyvų vadovas.

 

KOVAS

2 d. - 150 metų, kai (1871) Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio vls. gimė Galeckas Juozapas - kunigas, liaudies švietėjas. Mirė 1922 06 10 Šlavantų k., Veisėjų vls., Lazdijų aps.

2 d. - 65 metai, kai (1956) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Vilimas Leonardas - jūros laivų kapitonas, jūros laivų avarijų ir incidentų tyrimų ekspertas.

6 d. - 155 metai, kai (1866) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Delninkaitis Juozapas (Delininkaitis) - kunigas. Mirė 1911 11 24 Hazletone ( JAV).

6 d. - 100 metų, kai (1921) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kairaitis Algirdas.

6 d. - 130 metų, kai (1891) Vilkaviškio aps. gimė Radušis Kazys - ekonomistas.

7 d. - 90 metų, kai (1931) Gižų k., Vilkaviškio r. gimė Damidavičius Matas - ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras.

10 d. - 60 metų, kai (1961) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Gliaubicienė Šunokaitė Rima - smuikininkė.

10 d. - 125 metai, kai (1896) Galioriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Kijauskas Juozas - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1946 m.

10 d. - 60 metų, kai (1961) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Šunokas Romas - kultūros švietimo darbuotojas.

11 d. - 110 metų, kai (1911) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Vaitkevičius Kazys - spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1960 04 25 Derby (Anglija).

14 d. - 155 metai, kai (1866) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Šmulkštys Juozapas - kunigas. Mirė 1931 06 21.

15 d. - 115 metų, kai (1906) Kisiniškių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Berentas Robertas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1960 03 26 Maince (Vokietija).

17 d. - 115 metų, kai (1911) Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Jonynas Antanas - karininkas. Mirė 1983 12 10 Londone.

17 d. - 120 metų, kai (1901) Šakmušio (gal Sarmačinų) k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė - Kirvelaitis Juozas (Kirvilaitis) - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1986 03 24 Detroite (JAV).

17 d. - 160 metų, kai (1861) Naujininkų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Paukštys Juozas - spaudos darbuotojas, leidėjas. Mirė 1906 01 18 JAV.

18 d. - 125 metai, kai (1896) Kaupiškių k., Vilkaviškio aps. gimė Mykolaitis Vytautas - teisininkas, visuomenininkas. Mirė 1965 12 26 Filadelfijoje, PA.

18 d. - 125 metai, kai (1896) Šiauliuose (kitais duomenimis - Bartninkų k. arba Grajauskų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Snabaitis Jonas (Snobaitis) - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1923 m.

19 d. - 115 metų, kai (1906) Pajevonio k., Vilkaviškio aps. gimė - Mockevičienė - Šeidytė Alma - gydytoja, visuomenės veikėja. Mirė 1951 11 24 Derbyje (D. Britanija).

20 d. - 130 metų, kai (1891) Obšrūtų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Bukaveckas Kazys Vytautas - mokytojas.

20 d. - 65 metai, kai (1956) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Mickevičiūtė Urbienė Violeta - filologė, radijo diktorė.

23 d. - 135 metai, kai (1886) Rimavickų k. (dabar Rimavičių), Gižų vls., Vilkaviškio r. gimė Civinskas Kazys -savanoris kūrėjas, vaistininko padėjėjas. Mirė 1958 06 18

25 d. - 115 metų, kai (1906) Parausių k., Vilkaviškio aps. gimė Kupčinskas Juozas - gydytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1971 01 26 Kaune.

30 d. -105 metai, kai (1916) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Radzevičius (Radžionis) Stasys - - pedagogas. Mirė 1999 02 11 Čikagoje.

31 d. - 65 metai, kai (1956) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Kriūnienė Sinkevičiūtė Nijolė - kompozitorė.

 

BALANDIS

1 d. - 140 metų, kai(1881) Šūklių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Aleksaitė (Aleksiūtė) Petronėlė - siuvėja, knygnešė. Mirė 1939 07 10 Starkų k., Alksnėnų vls., Vilkaviškio aps.

1 d. - 90 metų, kai (1931) Opšrūtų k., Vilkaviškio aps. gimė Montvilaitė Marija - liet. spaudos platintoja, nelegalios kunigų seminarijos rėmėja. Mirė 2011 06 25.

1 d. - 120 metų, kai (1901) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Orantas Vincas - agronomas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1942 11 20.

1 d. - 120 metų, kai (1901) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Šulas (Šulaitis) Pranas - Kybartuose, Vilkaviškio aps. Mirė 1993 12 10 Čikagoje, IL.

6 d. - 120 metų, kai (1901) Skliausčių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Kilikevičius Pranas - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1932 03 15.

6 d. - 155 metai, kai (1866) Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Bagdonas (Bagdonavičius) Juozas - gydytojas, publicistas, aušrininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1956 06 08 Clevelande, OH.

7 d. - 120 metų, kai (1901) Juodupėnų k., Vilkaviškio r. gimė Anskaitis Vincas - spaudos darbuotojas, Lietuvos TSR nusipelnęs kultūros veikėjas (1965). Mirė 1969 gegužės 5 d. Vilniuje.

9 d. - 100 metų, kai (1921) Pilviškių k., Vilkaviškio r. gimė Babkauskas Bronius - aktorius. Mirė 1975 10 21 Panevėžyje.

10 d. - 100 metų, kai (1921) Penkinių dvare, Keturvalakių vls. gimė Kučinskas Vincas (slap. Robinzonas) - savanoris, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1949 12 04.

12 d. - 110 metų, kai (1911) Būdviečių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Karaška Adolfas - vargonų meistras, vargonininkas, chorvedys, pedagogas. Mirė 2000 08 22 Vilniuje.

13 d. - 115 metų, kai (1906) Rėčiūnų k., Vištyčio vls., Vilkaviškio aps. gimė Balčiūnas Jurgis - gydytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1980 Clevlende, OH.

13 d. -65 metai, kai (1956) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Treikauskas Algis - pedagogas, fleitininkas.

14 d. - 80 metų, kai (1941) Galiakaušių k., Vilkaviškio aps. gimė Milčiūnas Algirdas - inžinierius.

15 d. - 90 metų, kai (1931) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Ambrozaitienė (Pupiūtė) Marija - dailininkė.

18 d. - 90 metų, kai (1931) Lygumų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Nešukaitytė - Malinauskienė Irena - mokytoja, visuomenės veikėja.

19 d. - 125 metai, kai (1896) Kybeikių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Dėdelė Antanas Alfredas - žurnalistas. Mirė 1942 Sverdlovske (Rusija).

21 d. - 145 metai, kai (1876) Parausių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Narjauskas Jurgis - kunigas, literatas, vertėjas, spaudos platintojas. Mirė 1943 01 27 Telšiuose.

23 d. - 115 metų, kai (1906) Vilkaviškyje gimė Daniliūnas (Danilevičius) Stasys - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1943 01 16.

25 d. - 115 metų, kai (1906) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kežinaitis Petras - publicistas, vertėjas. Mirė 1969 11 05 Kaune.

27 d. - 60 metų, kai (1961) Alvito k., Vilkaviškio r. gimė Ramanauskas Dalius - režisierius, operatorius, aktorius.

27 d. - 70 metų, kai (1951) Klampučių k., Vilkaviškio r. gimė Žadvydienė (Juknevičiūtė) Birutė - choreografijos mokytoja metodininkė, vaikų ir suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų vadovė.

28 d. - 115 metų, kai (1906) Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Guoga Juozas - Lietuvos kariuomenės karininkas.

 

GEGUŽĖ

1 d. - 80 metų, kai (1941) Rūdos k., Vilkaviškio r. gimė Danisevičiūtė Albina - poetė. žurnalistė, poetė, literatūrinio kraštotyros klubo „Švieselė“ prie Jurbarko rajono viešosios bibliotekos narė, Sąjūdžio aktyvistė. Mirė 2003 10 23, palaidota Viešvilės kapinėse, Jurbarko r.

1 d. - 95 metai, kai (1926) Pilviškių k., Vilkaviškio aps. gimė Paragienė Olesė - inžinierė technologė, technikos mokslų daktarė.

3 d. - 65 metai, kai (1956) Karklinių k., Vilkaviškio r. gimė Cikana Vidas - tautodailininkas, visuomenės veikėjas.

11 d. - 110 metų, kai (1911) Kaušių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Čiaučionas Stasys - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1942 06 09.

12 d. - 95 metai, kai (1926) Boblaukio k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Juraitis Jonas - kunigas, Teologijos mokslų habilituotas daktaras (1955). Mirė 2010 10 30 Termen (Valais kantonas, Šveicarija).

14 d. - 110 metų, kai (1911) Vilkaviškyje gimė Stankevičius Vladas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1940 01 31.

15 d. - 95 metai, (kai) Oželių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Butkienė Sofija (Stankūnaitė, Butkus) - dailininkė.

20 d. - 100 metų, kai (1921) Vilkaviškyje gimė Maurutis Bronius - visuomenės veikėjas. Mirė 2001 03 06 Floridoje.

21 d. - 100 metų, kai (1921) Pajevonio k., Vilkaviškio aps. gimė Kirlys Valentinas - pedagogas, nusipelnęs kultūros ir švietimo darbuotojas. Mirė 1997 04 29 Alytuje.

21 d. - 100 metų, kai (1921) Čyčkų k, Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Švabaitė - Gylienė Julija - poetė, prozininkė. Mirė 2016 liepos 22 Lemonte (JAV).

26 d. - 195 metai, kai (1826) Sausininkų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė - Lukoševičius Ambroziejus - kunigas, knygnešys. Mirė 1893 04 22 Gražiškiuose.

30 d. - 90 metų, kai (1931) Alksnėnų k., Vilkaviškio aps. gimė Anskaitis Antanas - žurnalistas.

 

BIRŽELIS

4 d. - 125 metai, kai (1896) Parausių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Aleksa Jonas - kunigas. Mirė 1974 m.

6 d. - 100 metų, kai (1921) Sausininkų k., Vilkaviškio r. gimė Danilevičienė Danutė Angelė - gydytoja odontologė ortopedė. Mirė 2000 11 03.

9 d. - 95 metai, kai (1926) Mažučių k., Vilkaviškio aps. gimė Jasaitis Jonas - teisininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1981 03 17 Čikagoje, IL.

10 d. - 115 metų, kai (1906) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Čėsnienė Marija - nepriklausomos Lietuvos mokytoja.

11 d. - 70 metų, kai (1951) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Blauzdžiūnienė Adolfina - stilistė, visuomenininkė.

11 d. - 90 metų, kai (1931) Saugučių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Marcinkevičius Juozas - bibliotekininkas, istorikas.

13 d. - 30 metų, kai (1991) Opšrūtų k., Vilkaviškio r. gimė Didžbalis Aurimas - sunkiaatletis, Europos čempionas, Pasaulio vicečempionas, olimpinių žaidinių medalininkas.

13 d. - 90 metų, kai (1931) Vilkaviškyje gimė Grina Antanas - ekonomistas.

14 d. - 80 metų, kai ((1941) Vilkaviškyje gimė Makaitis Nijolė - teisininkė, visuomenės veikėja. Mirė 1993 09 21 Bostone, MA.

14 d. - 125 metai, kai (1896) Žiūrių - Gudelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Rimavičius Vincas - mokytojas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1919 10 28.

21 d. - 65 metai, kai (1956) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Briaukienė Gražulytė Violeta - chorvedė, muzikos mokytoja.

21 d. - 55 metai, kai (1966) Pilviškiuose, Vilkaviškio r. gimė Eimanavičius Valdas - skulptorius.

22 d. - 95 metai, kai (1926) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Noreika Kazimieras - Vilkaviškio rajono garbės pilietis. Mirė 2004 09 20.

22 d. - 70 metų, kai (1951) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Kurtinaitis Juozas - onkologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Mirė 2008 11 28 Vilniuje.

23 d. - 115 metų, kai (1906) Didžiųjų Šelvių k., Vilkaviškio aps. gimė Vaičiulaitis Antanas - prozininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas. Mirė 1992 07 22 Vašingtone (JAV).

27 d. - 75 metai, kai (1946) Virbalyje, Vilkaviškio r. gimė Ližaitis Algimantas - krepšininkas, krepšinio organizatorius. Mirė 2002 10 06 Vilniuje.

 

LIEPA

1 d. - 105 metai, kai (1916) Vartų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Paliulis Juozas Eduardas - elektromechanikas, karininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 2001 12 27.

2 d. - 105 metai, kai (1916) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Idika Algirdas - elektrotechnikos inžinierius, visuomenės veikėjas. Mirė 1996 10 02 Springfielde, IL.

2 d. - 85 metai, kai (1936) Vilkaviškyje gimė Staniškienė - Prikockytė Dalia - poetė. Mirė 2002 02 01 JAV.

3 d. - 75 metai, kai (1946) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Šteinys Zenonas - dailininkas, karikatūristas, režisierius, animatorius. Mirė 1997 m.

5 d. - 115 metų, kai (1906) Keturvalakių k., Vilkaviškio aps. gimė Kijauskas Petras - mokytojas, karininkas. Mirė 1995 02 14 Šlienavoje (Kauno r.)

7 d. - 115 metų, kai (1906) Šergalių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - Šergalys (Šergalis) Juozas - pedagogas , Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1942 04 15.

8 d. - 125 metai, (1896) Masikvietiškių k., Vilkaviškio aps. gimė Januškevičienė - Vaitavičiūtė Regina - rašytoja, dramaturgė, vertėja. Mirė 1978 08 16.

8 d. - 55 metai, kai (1966) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Valinskienė Kartavičiūtė Ingrida - dainininkė, filmų garsintoja, politikė.

9 d. - 115 metų, kai (1906) Opšrūtų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dženkaitis Jonas - savanoris, Lietuvos karo aviacijos lakūnas. Mirė 1941 06 24.

9 d. - 115 metų, kai (1906) Opšrūtų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dženkaitis Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1944 01 16.

10 d. - 140 metų, kai (1881) Didšelvių (tarpukariu - Didžiųjų Šelvių) k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Kriščiūnas Pijus - visuomenės veikėjas. Mirė 1942 09.

12 d. - 140 metų, kai (1881) Daržininkų k., Juodupėnų vls., Vilkaviškio vls. gimė Kemėža Andrius - siuvėjas, knygnešys.

12 d. - 95 metai, kai (1926) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Krivickaitė Ramutė (slap. Krivaitė) - pedagogė, literatė.

18 d. - 110 metų, kai (1911) Dugnų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Bieliukas Liudvikas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

21 d. - 80 metų, kai (1941) Parausių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Jucienė (Čižauskaitė) Gražina - keliautoja, matematikė programuotoja. SSRS sporto meistrė (1970).

24 d. - 100 metų, kai (1921) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Pauliukaitis Gediminas - aktorius.

27 d. - 125 metai, kai (1896) Viščiakaimyje, Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Asevičius Vincas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1942 03 05 Kaune.

 

RUGPJŪTIS

1 d. - 160 metų, kai (1861) Ožkabalių k., Vilkaviškio r. gimė Basanavičius Vincas - tautosakos užrašinėtojas. Mirė 1910 04 23 Ožkabaliuose (Vilkaviškio r.)

1 d. - 95 metai, kai (1926) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Veleckis Evaldas - chemikas. Mirė 2015 11 25 Čikagoje.

2 d. - 85 metai, kai (1936) Kupreliškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Valaitis Leonardas - žurnalistas, poetas.

14 d. - 125 metai, kai (1896) Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Urbanavičius Ksaveras - žurnalistas, vertėjas. Mirė 1973 05 13 Vilniuje.

14 d. - 85 metai, kai (1936) Vilkaviškyje gimė Vilčinskienė-Išganaitytė Algina Marija - lengvaatletė (rutulio stūmikė), neįgaliųjų lengvosios atletikos trenerė. LSSR nusip. tr. (1970).

17 d. - 50 metų, kai (1971) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Galinienė (Didžiūnaitytė) Sonata - šokių mokytoja, liaudiškų šokių kolektyvų vadovė.

18 d. - 130 metų, kai (1891) Vilkaviškyje gimė Gincas Emilius - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

20 d. - 70 metų, kai (1951) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Grūnovas Albinas - sporto mokslininkas.

21 d. - 95 metai, kai (1926) Vilkaviškyje gimė Mažeikienė Liuda - architektė.

22 d. - 45 metai, kai (1976) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Bezykornovas Marius - futbolininkas.

26 d. - 120 metų, kai (1901) Dugnų k., Paežerių vls. Vilkaviškio aps. gimė Bieliukas Kazimieras - geografas, geografijos daktaras (1936), LTSR MA akademikas (1946). Mirė 1991 05 04 Vilniuje.

30 d. - 175 metai, kai (1846) Znočkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dabrila Matas (Motiejus) - prelatas, draudžiamosios spaudos platintojas. Mirė 1935 01 24 Vilkaviškyje.

 

RUGSĖJIS

3 d. - 130 metų, kai (1891) Steponų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Petrika Antanas - gydytojas odontologas, publicistas, visuomenės veikėjas. Mirė 1974 11 08 Niujorke, NY.

4 d. - 75 metai, kai (1946) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Drazdys Ramutis - fizikas, fizikos mokslų daktaras.

4 d. - 115 metų, kai (1906) Paežerių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Šidlauskas Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

6 d. - 115 metų, kai (1906) Kiršų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Kasulaitis Petras - karininkas.

7 d. - 120 metų, kai (1901) Juodvarnių dvare Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Kačinskas Antanas - Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1987 07 02.

9 d. - 115 metų, kai (1906) Simanėliškių k., Vilkaviškio aps. gimė Gražulis Juozas - poetas. Mirė 1985 12 05 Žiežmariuose.

12 d. - 100 metų, kai (1921) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Maurušaitis Aleksandras - inžinierius mechanikas.

12 d. - 80 metų, kai (1941) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Uckevičius Petras - inžinierius.

16 d. - 120 metų, kai (1901) Alvito k., Vilkaviškio aps. gimė Kemežys Kazys - ekonomistas, žurnalistas. Mirė 1981 10 29 Sidnėjuje, Australija.

22 d. - 110 metų, kai (1911) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Cieplickas Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

22 d. - 45 metai, kai (1976) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Žemaitaitis Arūnas - aktorius. Mirė 2018 05 14, Kaune.

26 d. - 130 metų, kai (1891) Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Galdikienė (Draugelytė) Magdalena - pedagogė, visuomenės veikėja. Mirė 1979 05 22 Putname, CT.

27 d. - 120 metų, kai (1901) Vilkaviškio aps. gimė Žilinskas Petras - kunigas. Mirė 1942 m.

 

SPALIS

3 d. - 125 metai, kai (1896) Šakmušio k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kirvelaitis Pijus kunigas. Mirė 1953 10 25 Čikagoje, IL.

5 d. - 65 metai, kai (1956) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Česnulevičienė Katiliūtė Irena - menininkė, choro artistė.

7 d. - 125 metai, kai (1896) Ožkabalių k. ir vls., (kitais duomenimis Gudelių k., Paežerių vls.) gimė Jurkšas Antanas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1981 01 19.

9 d. - 160 metų, kai (1861) Pūstapėdžių k., Būdežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Grajauskas Jonas (Pūstapėdžių k.) - kunigas. Mirė 1923 12 24.

13 d. - 115 metų, kai (1906) Bartninkų dvare, Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Gerulevičius - Gerulaitis Marijonas Feliksas - gydytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas.

14 d. - 110 metų, kai (1911) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Bakūnas Vladas - lengvaatletis (bėgikas), sporto veikėjas. Mirė 1996 03 20 Pembroke (Kanada).

14 d. - 115 metų, kai (1906) Šilsodžio k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Jaudegis Albinas (Gražiškių vls.) - kunigas. Mirė 1993 12 27 Kazlų Rūdoje.

14 d. - 155 metai, kai (1866) Jurkšelių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kudirka Juozapas Antanas - kunigas, vienuolis. Mirė 1946 Nemunaityje (Alytus).

14 d. - 115 metų, kai (1906) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Tauras (Tupčiauskas) Vytautas - gydytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1996 09 07 Oak Lawne, IL.

15 d. - 115 metų, kai (1906) Paršinskų k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Gavėnas Vincas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1944 06 14.

15 d. - 110 metų, kai (1911) Kunigiškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Bulvičius Kęstutis Zenonas - komersantas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1991 04 15 Taragonos m., Ispanijoje.

16 d. - 125 metai, kai (1896) Būdežerių k., Vilkaviškio aps. gimė Pauliukevičius Bonaventūras (slap. Džugas) - prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas. Mirė 1938 11 29 Minske (Baltarusija).

18 d. - 30 metų, kai (1991) Vilkaviškyje gimė Diržiūtė Aistė - aktorė.

18 d. - 60 metų, kai (1961) Paežerių k., Vilkaviškio r. gimė Jasienė Rūta - įmonės „Saugi pradžia“ direktorė, UAB „“SDG grupė“ personalo ir komunikacijos direktorė.

18 d. - 70 metų, kai (1951) Šakių k., Vilkaviškio r. gimė Kučiauskas Romualdas - režisierius.

19 d. - 155 metai, kai (1866) Šūklių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Valaitis Kazimieras - kunigas.

20 d. - 145 metai, kai (1876) Lankeliškių k., Vilkaviškio aps. gimė Herbačiauskas (Herbaczewski) Juozapas Albinas - rašytojas. Mirė 1944 12 03 Krokuvoje.

25 d. - 45 metai, kai (1976) Vilkaviškyje gimė Dainius Radzevičius - Lietuvos žurnalistas, redaktorius.

25 d. - 65 metai, kai (1956) Vilkaviškyje gimė Šulinskaitė-Verbuvienė Jūratė - tinklininkė (sėdimasis tinklinis), sporto organizatorė.

26 d. - 60 metų, kai (1961) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Gliaubicas Valerijus - technikas-mechanikas.

27 d. - 120 metų, kai (1901) Alksnėnų k., Vilkaviškio aps. gimė Klimavičius Vladas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1973 m.

28 d. - 140 metų, kai (1881) Alvito k., Vilkaviškio aps. gimė Butkevičius Liudas (slap. Elbė, Luobas) - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1963 10 25.

30 d. - 155 metai, kai (1866) Smalinyčios k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Andziulis Jonas - visuomenės veikėjas. Mirė 1927 04 27.

30 d. - 150 metų, kai (1871) Žėčkalnių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dvaranauskas Vincentas - kunigas, teologijos magistras. Mirė 1966 03 13 Marijampolėje.

31 d. - 115 metų, kai (1906) Vilkaviškyje gimė Vėlyvis Kazys - pedagogas. Mirė 1981 01 01, Ohajuje.

 

LAPKRITIS

1 d. - 95 metai, kai (1926) Vilkaviškyje gimė Morkūnas Vitalis - etnologas.

3 d. - 140 metų, kai (1881) Margių k. (dabar Naudžiai), Vilkaviškio aps. gimė Rimša Petras - dailininkas, skulptorius. Mirė 1961 10 02 Kaune.

3 d. - 95 metai, kai (1926) Vaišvilų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Vyšniauskienė - Kačinskaitė Julija - dailininkė keramikė.

4 d. - 70 metų, kai (1951) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Liubinskas Algimantas - ledo ritulininkas, futbolininkas, treneris, sporto organizatorius, LSSR nusipelnęs futbolo treneris (1982), Lietuvos politikas.

7 d. - 150 metų, kai (1871) Domeikių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Brundza Andrius - veterinarijos gydytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1934 10 26 Marijampolėje.

7 d. - 45 metai, kai (1976) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Katinskas Robertas - muzikos atlikėjas, muzikos kolektyvų vadovas.

12 d. - 120 metų, kai (1901) Adamarinos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Papartis Liudas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1946 m.

26 d. - 95 metai, kai (1926) Kumečių k., Vilkaviškio aps. gimė Pauliukonis Vytautas - ekonomistas.

16 d. - 110 metų, kai (1911) Vilkaviškyje gimė Galinaitis Viktoras - teisininkas, dramaturgas. Mirė 1982 08 11 Vilniuje.

16 d. - 70 metų, kai (1951) Pilviškių k., Vilkaviškio r. gimė Nutautienė-Girniukaitytė Dalė - kūno kultūros mokytoja, mokytoja ekspertė (1999).

17 d. - 135 metai, kai (1886) Balčiūnų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Mačys Andrius - teisininkas.

18 d. - 95 metai, kai (1926) Stulgelių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Krasninkevičius Romanas - tautodailininkas, grafikas. Mirė 1996 04 20 Marijampolėje.

21 d. - 60 metų, kai (1961) Vilkaviškio r. gimė Kiveris Valdas - Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas, LR vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento patarėjas.

21 d. - 125 metai, kai (1896) Andriškių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Žemaitis Vincas - miškininkas, etnologas, visuomenės veikėjas. Mirė 1983 02 15 Čikagoje, IL.

23 d. - 170 metų, kai (1851) Ožkabaliuose, Vilkaviškio raj. gimė Basanavičius Jonas - gydytojas, istorikas, etnologas, tautosakininkas, publicistas. Mirė 1927 02 16 Vilniuje.

23 d. - 90 metų, kai (1931) Kybarčiukuose, Vilkaviškio r. gimė Sinkevičius Jonas - šaškininkas. Mirė 1993 11 24.

24 d. - 70 metų, kai (1951) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Bereiša Algimantas - irkluotojas, SSRS tarpt. klasės sporto meistras (1974).

25 d. - 125 metai, kai (1896) Vartų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė - Vasiliauskas (Vasil) Mykolas - spaudos darbuotojas. Mirė 1961 09 07 Niujorke, NY.

27 d. - 135 metai, kai (1886) Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Šmulkštys (Smitas) Antanas - JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1957 01 27 Filadelfijoje (JAV).

28 d. - 110 metų, kai (1911) Stolaukėlio k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Grincevičiūtė Beatričė - dainininkė (sopranas). Mirė 1988 11 17 Vilniuje.

31 d. - 150 metų, kai (1871) Bambinių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Katilius Jonas - knygnešys. Mirė 1946 Šilsodyje (Gražiškiai).

 

GRUODIS

3 d. - 115 metų, kai (1906) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Dominauskas Kazimieras - kunigas. Mirė 1950 04 28.

4 d. - 120 metų, kai (1901) Stanaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Jasaitis Viktoras - chemikas, visuomenės veikėjas. Mirė 1968 08 18 JAV.

6 d. - 125 metai, kai (1896) Smalinyčios k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Andziulytė - Ruginienė Marija - filosofijos daktarė, visuomenės veikėja.. Mirė 1973 m. Kaune.

7 d. - 115 metų, kai (1906) Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Matusevičiūtė Izabelė - kalbininkė, visuomenės veikėja. Mirė 1967 04 13 Toronte (Kanada).

7 d. - 115 metų, kai (1906) Vilkaviškyje gimė Seliokas Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenininkas. Mirė 1995 07 06 Melburne (Australija).

8 d. - 95 metai, kai (1926) Eglupių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Petkaitis Jurgis - chorvedys, vargonininkas, pedagogas. Mirė 2018 m. kovo 4 d. Hartford, JAV.

14 d. - 135 metai, kai (1886) Pilviškių k., Vilkaviškio aps. gimė Rucevičienė - Kasperskaitė Elena - slaptos lietuvių mokyklos mokytoja, aktorė, visuomenės veikėja.

18 d. - 125 metai, kai (1896) Būdviečių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Liepinaitis Pijus - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1995 m.

20 d. - 150 metų, kai (1871) Bartninkų par., Vilkaviškio aps. gimė Retikevičius Vincas - kapelmeisteris. Mirė 1940 01 31 Brukline (Niujorkas).

22 d. - 140 metų, kai (1881) Karklupėnų k., Kaupiškio vls., Vilkaviškio aps. gimė Alyta Kazys - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1942 07 01.

22 d. - 105 metai, kai (1916) Skardupių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Inkratas Vincas - kunigas, teologijos licencijatas ir daktaras. Mirė 2003 10 10 Marijampolėje.

23 d. - 135 metai, kai (1886) Pūstapėdžių k., Vilkaviškio aps. gimė Garbukas Andrius (slap. Pustapėdis) - JAV lietuvių poetas - humoristas, satyrinių eilėraščių autorius, anekdotų rinkinių sudarytojas.

24 d. - 110 metų, kai (1911) Vembrių dvare, Lankeliškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Rekešius Vaclovas Pranas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

24 d. - 90 metų, kai (1931) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Serafinas Heraldas - Austrijos operos dainininkas, TV laidų vedėjas, koncertų organizatorius.

25 d. - 100 metų, kai (1921) Kybartuose gimė Dargis Jokūbas - dainininkas, chorvedys, pedagogas.

26 d. - 115 metų, kai (1906) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Rachlinas Izraelis - ekonomistas, verslininkas.

28 d. - 145 metai, kai (1876) Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Bagdonavičiūtė - Raulinaitienė Agota - valstietė, knygnešė.

30 d. - 115 metų, kai (1906) Užbalių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Frickis Oskaras - miškininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas.

30 d. - 155 metai, kai (1866) Būgnų k. (Nadrausvės), Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kriščiukaitis Jonas - kunigas marijonas. Mirė 1946 02 09 Romoje.

31 d. - 115 metai, kai (1906) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Gromnickas Stasys - Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1942 06 29 Norilske.

 

145 metai, kai (1876) Vilkaviškio aps. gimė Bendokaitis Juozas - JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1957 11 03 Čikagoje.

115 metų, kai (1906) Geisteriškių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Bergeris Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

100 metų, kai (1921) Opšrūtų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Brazys Jonas (slap. Klajūnas) - partizanas. Mirė 1949 10 18.

150 metų, kai (1871 Mockabūdžio k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Brazys Kazys - vienas iš Vienybės Lietuvininkų leidėjų, visuomenės veikėjas. Mirė 1920 06 13 Brooklyne, N.Y

145 metai, kai (1876) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Bulvičius Juozas - knygnešys. Mirė 1943 02 04 Vilkaviškyje.

140 metai, kai (1881) Stolaukio k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Burba Juozas (Pajevonio vls.) - publicistas, pedagogas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas. Mirė 1921 03 03 Raguvoje (Panevėžys).

125 metai, kai (1896) Šiaudiniškių k., Kybartų vls, Vilkaviškio aps. gimė Čeplevičius Pranas - savanoris kūrėjas. Mirė 1978 m.

120 metų, kai (1901) Ostankino k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Čižauskas Domininkas - savanoris kūrėjas.

120 metų, kai (1901) Šikšnių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Didžiūnaitis Jonas - savanoris kūrėjas.

125 metai, kai (1896) Bajorų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Dubauskas Viktoras - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

135 metai, kai (1886) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Dūdas Adolfas - savanoris kūrėjas.

155 metai, kai (1866) Vilkaviškyje gimė Garbukaitė - Paškevičienė Ona - knygnešė. Mirė 1952 04 05.

125 metai, kai (1896) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Grigonis Kazys - savanoris kūrėjas.

125 metai, kai (1896) Navadolės k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Gudaitis Stasys - savanoris kūrėjas.

125 metai, kai (1896) Navadolės k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Ilgūnas Juozas - savanoris kūrėjas.

110 metų, kai (1911) Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Ilgūnas Mikas - žurnalistas.

405 metai, kai (1616) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Izdebskis Albertas (Wojciech Izdebski) - Katalikų bažnyčios veikėjas, kunigas. Mirė 1702 11 03 Vilniuje.

120 metų, kai (1616) Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Knyrimas Jonas - savanoris kūrėjas. Mirė 1979 m.

115 metų, kai (1906) Beržinių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kraptavičius Stanislovas (slap. Artojas) - savanoris, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1948 03 01.

120 metų, kai (1901) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kulikauskas Pranas - savanoris kūrėjas.

160 metų, kai (1861) Pavišakio k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Liorentas Antanas - visuomenės veikėjas. Mirė 1936 m.

135 metai, kai (1886) Lankeliškių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Martišiūnas - Martis Juozas - kunigas. Mirė 1951 05 22 Gary, IN.

135 metai, kai (1886) Vilkaviškio aps. gimė Matulaitis Kazys - visuomenės veikėjas. Mirė 1932 01 12.

125 metai, kai (1896) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Mickevičius Stasys - inžinierius aviatorius. Mirė 1942 11 Leningrade.

135 metai, kai (1886) Vilkaviškio aps. gimė Naikelis Stasys - gydytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1969 Čikagoje, IL.

150 metų, kai (1871) Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Paukštys Juozas (Karklupėnų k.) - spaudos ir knygų leidėjas, visuomenės veikėjas. Mirė 1914 06 04 Brukline (JAV).

125 metai, kai (1896) Sausininkų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Pautienius Petras - savanoris, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1988 11 28.

125 metai, kai (1896) Antupių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Pilius Jonas - Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1976 03 01.

135 metai, kai (1886) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Prapuolenytė Teresė - mokytoja, visuomenininkė.

125 metai, kai (1896) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Šimukonis Jonas - savanoris kūrėjas.

95 metai, kai (1926) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Širvys Klemensas - Sakalas - partizanas. Mirė 2003 m.

70 metų, kai (1951) Matlaukio k., Vilkaviškio r. gimė Skinkienė Nijolė - renginių organizatorė, etnografė, folkloro ansamblio „Sūduviai“ vadovė, Vilkaviškio Mažosios audimo artelės įkūrėja. Mirė 2017 10 14.

125 metai, kai (1896) Griebčių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Sniečkus Vincas - savanoris kūrėjas. Mirė 1918 05 22.

125 metai, kai (1896) Navadolės k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Šulaitis Jonas (Domininkas) - savanoris kūrėjas.

425 metai, kai (1596) Vištyčio dvare, Vilkaviškio aps. gimė Tiškevičius Jurgis - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, Žemaičių ir Vilniaus vyskupas.

125 metai, kai (1896, pulko knygoje - 1899) Vilkabalių k. (kitais duomenimis - Patilčių dvare), Bartninkų vls., Vilkaviško aps. gimė Vasiliauskas Stasys - Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1969 11 30.

130 metų, kai (1891) Stanaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Venclauskas Aleksandras - savanoris kūrėjas.

120 metų, kai (1901) Kybeikių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Vorininkaitis Albinas - savanoris kūrėjas.

125 metų, kai (1896) Raupiškių k., Raupiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Zareckas Pranas (Žareckas) - Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1973 m.

85 metai, kai (1936) Vilkaviškyje gimė Žemaitis Benediktas (Benius) - ekonomistas.

140 metai, kai (1881) Juodupių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Žilinskas Bronius - knygnešys. Mirė 1947 m. Kaune.

 

 

KITI ISTORINIAI ĮVYKIAI

25 metai, kai (1996) atidengtas J. Basanavičiaus paminklas.

25 metai, kai (1996) Vilkaviškio miesto centre ėmė veikti naujas, modernus paštas.

30 metų, kai (1991) įkurta Vilkaviškio rajono savivaldybė.

30 metų, kai (1991) pastatyti nauji kultūros rūmai. Juose yra 500 vietų žiūrovų salė.

30 metų, kai (1991) Vilkaviškyje buvo atstatytas paminklas Lietuvos nepriklausomybės sukakčiai paminėti.

30 metų, kai (1991) Parapijos klebonas kun. Vytautas Gustaitis ir architektų grupė, vadovaujama prof. Vytauto Nasvyčio, pradėjo katedros statybą.

35 metai, kai (1986) Autotransporto įmonės Autobusų stoties parkas pradėjo dirbti dalinės ūkiskaitos būdu - pirmasis to meto Lietuvoje.

35 metai, kai (1986) Vilkaviškyje buvo pastatytas kino teatras „Suvalkija“, nes kino teatras „Aušra“ buvo uždarytas dėl avarinės būklės, o vėliau nugriautas.

50 metų, kai (1971) Vilkaviškyje pradėta statyti daugiabučius blokinius gyvenamuosius namus taip vadintame „mikrorajone". Statyba tęsėsi beveik du dešimtmečius.

55 metai, kai (1966) Vilkaviškyje, suremontuotame senųjų kareivinių pastate, atidaryta 78- oji Profesinė technikos mokykla. 1996 m. joje mokėsi 420 moksleivių.

60 metų, kai (1961) Vilkaviškyje pradėjo dirbti naujai pastatyta poliklinika.

70 metų, kai (1951) pradėjo dirbti Vilkaviškio spaustuvė Vilniaus g. 26. (papirosų fabrikėlio „Brawol“ pastate).

75 metai, kai (1946) Vilkaviškio gimnazija persikėlė į buvusios pradinės mokyklos patalpas.

80 metų, kai (1941) įkurtas TBC (Tuberkuliozės dispanseris), kuris tų pačių metų gruodžio 3 d. prijungtas prie ligoninės.

80 metų, kai (1941) metų lapkričio 15 dieną Vilkaviškyje įvyko paskutinės masinės žydų žudynės Lietuvos provincijoje.

80 metų, kai (1941 m. birželio 22 d.) 7 valandą ryte vokiečių kariuomenės lėktuvai bombardavo Vilkaviškio miestą.

90 metų, kai (1931) naujuoju Vietos savivaldos įstatymu Vilkaviškiui buvo suteiktos pirmaeilio miesto teisės.

90 metų, kai (1931) Gedimino gatvėje, verslininkų Pūstapedskių kieme buvo įsteigta autobusų stotis (prie knygyno, anapus upelio).

95 metai, kai (1926) įsteigta Vilkaviškio vyskupija.

100 metų, kai (1921) Vilkaviškyje įvyko pirmoji Gegužės 1 -osios demonstracija.

105 metai, kai (1916) pavasarį buvo įsteigta miesto mokykla ir įvestas privalomas mokslas.

115 metų, kai (1906) įsteigtas "Žiburio" draugijos skyrius.

140 metų, kai (1881) pradėta rūpintis telegrafo stoties įrengimu Vilkaviškyje.

160 metų, kai (1861) nutiestas geležinkelis.

205 metai, kai (1816) sudaryta Augustavo vaivadija, kuriai priklausė Vilkaviškis. 1816 m. burmistras Jeziorkovskis parengė miesto planą.

230 metų, kai (1791) privilegija Stanislovas Augustas atnaujino Vilkaviškio miesto teises, patvirtino herbą, leido turėti miesto plytinę.

460 metų, kai (1561) pirmą kartą paminėtas Vilkaviškio vardas.
Bartninkai

80 metų, kai (1941) Vilkaviškio rajone, netoli Bartninkų miestelio, Budavonės miškelyje, buvo nukankinti trys kunigai: Vaclovas Balsys, Justinas Dabrila ir Jonas Petrika.

310 metų, kai (1711) rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėti Geisteriškiai.

 

BARTNINKAI

80 metų, kai (1941) Vilkaviškio rajone, netoli Bartninkų miestelio, Budavonės miškelyje, buvo nukankinti trys kunigai: Vaclovas Balsys, Justinas Dabrila ir Jonas Petrika.

310 metų, kai (1711) rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėti Geisteriškiai.

 

KYBARTAI

460 metų, kai (1561) Kybartai, kaip ir kiti karalienės Bonos įsteigti kaimai, pirmą kartą minimi 1561 m. inventoriuose.

 

KLAUSUČIAI

45 metai, kai (1976) Augalų apylinkės vykdomasis komitetas pavadintas Klausučių vardu.
1950 m. visi valsčiai ir apskritys buvo panaikinti ir padalinti į apylinkių vykdomuosius komitetus.

 

VIRBALIS

485 metai, kai (1536) pirmą kartą paminėtas Virbalis

 

 

Parengė
Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos bibliografė

1 d. - 105 metai, kai (1914) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Lukoševičius Juozas - farmacininkas, visuomenės veikėjas.

4 d. - 100 metų, kai (1919) Kybeikių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Aponiūnas Bronius Tomas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

7 d. - 95 metai, kai (1924) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kochanauskas Vytautas - futbolininkas, ledo ritulininkas, treneris, sporto darbuotojas. Mirė 1987 06 04.

10 d. - 120 metų, kai (1899) Aleksandravo k., Pajevonio vls. Vilkaviškio aps. gimė Albaitis Simas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

15 d. - 120 metų, kai (1899) Pilviškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dvaranauskas Bronius - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1973 07 11.

12 d. - 120 metų, kai (1899) Vilkaviškyje gimė Bindokaitė Elena (Kerniauskienė) - aktorė, LTSR liaudies artistė. Mirė 1990 02 09 Klaipėdoje.

12 d. - 140 metų, kai (1879) Antupių k., Šeimenos vls., Vilkaviškio aps. gimė Skinkys (Skinkis) Jonas - farmacininkas, dramaturgas, knygnešys. Mirė 1947 06 21 Vilniuje.

14 d. -130 metų, kai (1889) Navadolės k., Vilkaviškio aps, gimė Diržinskas Juozas - politinis veikėjas. Mirė 1941 07 14 Vištytyje (Vilkaviškis).

16 d. -175 metai, kai (1844) Kaupiškių k., Vilkaviškio aps. gimė Tvarauskas Mykolas - leidėjas, vertėjas. Mirė 1921 08 08 Niujorke (JAV).

16 d. - 150 metų, kai (1869) Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Vymeris Augustas - evengelikų-liuteronų kunigas. Mirė 1942 04 01 Tauragėje.

22 d. - 125 metai, kai (1894) Paežerių dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Gerulaitis Zenonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1945 04 20.

22 d. - 65 metai, kai (1954) Gižų k., Vilkaviškio r. gimė Urbanavičius Vaidotas - biomedicinos mokslų daktaras, Europos diabeto studijų asociacijos (European Association for the Study of Diabetes) tarybos narys, Lietuvos medžiagų apykaitos sutrikimų asociacijos prezidentas, Lietuvos endokrinologų draugijos pirmininko pavaduotojas.

23 d. - 40 metų, kai (1979) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Nausėdaitė Vilija - verslo teisininkė.

24 d. - 100 metų, kai (1919) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Viliušis Adomas - ekonomistas. Mirė 1989 12 04.

25 d. -130 metų, kai (1889) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Galinaitis Jonas - poetas, publicistas.

26 d. - 100 metų, kai (1919) Ožkabalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Arminas Albinas - kunigas, teologijos licenciatas. Mirė 2008 09 02.

29 d. - 105 metai, kai (1914) Steponų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Sagėnas (Sagevičius) Jonas Vladas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1943 10 14.

31 d. - 115 metų, kai (1904) Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Antanavičius Jonas - inžinierius, Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenės veikėjas. Mirė 1986 04 05 San Paule (Brazilija).