INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKIMĄ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR FILIALUOSE KARANTINO LAIKOTARPIU

Vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2020 m. lapkričio 4 d. nr. 1226 ir LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų 2020 m. lapkričio 6 d. nr. V-2506, lapkričio 7-29 d. karantino laikotarpiu Vilkaviškio rajono viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose:

  • Vartotojai (skaitytojai) bus aptarnaujami bekontakčiu būdu;
  • Vartotojai (skaitytojai) knygas galės užsisakyti ar rezervuoti elektroniniu būdu adresu https://vilkvb.libis.lt;
  • Užsakytos knygos vartotojams (skaitytojams) bus išduotos per LIBIS SAP programą, sudėtos į plastikinį maišelį, ant jo užklijuotas skaitytojo pažymėjimo numeris ir paliktos lentynoje bibliotekos fojė;
  • Nebus teikiamos skaityklų (periodinių leidinių, kompiuterių ir interneto) paslaugos;
  • Stabdomas renginių organizavimas, tiesioginiai kompiuterinio raštingumo mokymai, edukacinių paslaugų, neformaliojo ugdymo tiesioginių užsiėmimų organizavimas. Šios veiklos nukeliamos vėlesniam laikotarpiui;
  • Vilkaviškio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo laikas karantino laikotarpiu - pirmadienis-penktadienis nuo 9.00 iki 17.00 val. Šeštadieniais-sekmadieniais skaitytojai neaptarnaujami. Dokumentus (knygas) prašome grąžinti į knygų grąžinimo įrenginį, esantį prie įėjimo į biblioteką.

Dieviškos veiklos dalininkui Gediminui Kijauskui - 90

„Ir vėl diena. Ir upė ten, ir medis ten dainuoja,
Ir paukštis, irgi vėjas, vis ir vis balsiau...
Sustojau aš po Viešpaties dangum aukštuoju:
Klausau, klausau - ir neatsiklausau.“

Bernardas Brazdžionis


Kunigas, teologijos licenciatas Gediminas Kijauskas gimė 1930 m. birželio 29 d. Galioriškių k., Vilkaviškio vls. ir aps. Baigė vietos pradžios mokyklą ir artėjant frontui, 1944 m. vasarą su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 14-metis G. Kijauskas su tėvais atsidūrė Vokietijoje, prie Danijos sienos. Daug gyvenimą sukrėtusių įvykių patyręs jaunuolis ėmė galvoti apie kunigystę. Neustadte baigė g-ją, 1950 m. su tėvais atvyksta į JAV ir apsigyvena Clevelande, tais pačiais metais įsijungia į jėzuitų bendriją ir studijuoja, studijuoja. Westono kolegijoje tampa teologijos licencijatu ir ten 1960 m. birželio 18 d. įšventinamas į kunigus. Dirba, gilinasi į asketinę teologiją ir sociologiją, o tuo pačiu metu pasižymi nepaprastai plačia veikla. Tad išrenkamas Jėzuitų išeivijos provincijolu labai plačiam regionui - Čikaga (JAV), Monrealis (Kanada), Montevidėjas (Urugvajus), San Paulas (Brazilija). Be to, dar ima vadovauti ir Ateitininkų federacijai, parengė veiklos programą, globojo jaunimo stovyklas. 1965 - 1967 Montrealio Aušros Vartų lietuvių parapijos vikaras. Iki 1976 m. - jėzuitų provinciolas. 1972 - 1974 jaunimo centro Čikagoje direktorius. Nuo 1974 m. klebonas Clevelande. Čia, iki 1986 m., parūpino bareljefines skulptūras ir jomis atnaujino bažnyčios vidų.
2009 metais G. Kijauskas po 65 metų klajonių išeivijoje sugrįžo į Lietuvą ir pradėjo darbuotis Šv. Kazimiero parapijoje, Vilniuje. Čia, be kita ko, jis atgaivino ir internetinį evangelizacinį leidinėlį www.skambekizodi.org.
Parengė knygas: „Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos 50 metų auksinė sukaktis“ (1979) „Lietuvos madonų šventovė“(su B. Gaidžiūnu, 1988), „Kryžiaus kelias skautiškame gyvenime“ (1988). Kunigo jėzuito Gedimino Kijausko knyga „Į didžiąją meilę“ (2014) sudaryta iš dvasininko straipsnių, spausdintų Klyvlendo lietuvių parapijos laikraštyje. Tai trumpi Dievo žodžio ir tikėjimo tiesų apmąstymai.
Jis aktyviai dalyvavo lietuviškų organizacijų veikloje. Rašė „Ateityje“, „Žvaigždėje“, „Laiškuose lietuviams“, laikraščiuose „Draugas“, „Darbininkas“ ir kt. Rėmė B. Kviklio knygų „Lietuvos bažnyčios“ leidimus.
Andrius Navickas rašo, kad pasak kunigo Gedimino Kijausko, vienintelis jo knygos „Į didžiąją meilę“ tikslas - būti dar vienu kelio ženklu, rodančiu gyvybės kryptį - į Didžiąją Meilę, ir jis bus labai laimingas, jei ji bent kiek padės susiorientuoti dabarties brūzgynuose ir neprarasti kelio į dangiškojo Tėvo Namus.“

Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus bibliografė