INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKIMĄ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR FILIALUOSE SUŠVELNINTO KARANTINO LAIKOTARPIU

Vyriausybei sušvelninus karantino reikalavimus, viešojoje bibliotekoje ir filialuose bus teikiama daugiau paslaugų. Bibliotekos užtikrins, kad būtų laikomasi Vyriausybės nustatytų saugumo ir viešų patalpų dezinfekcijos reikalavimų. Tikimės bibliotekų lankytojų supratingumo ir atsakingumo.

 • Lankytojai į Biblioteką galės patekti ir būti viduje tik su veido kaukėmis, papildomai rekomenduojama mūvėti pirštines. Viduje nusiimti kaukę griežtai draudžiama;
 • Į patalpas įleidžiami lankytojai, atvykę ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus;
 • Spausdinimo, skenavimo, kopijavimo paslaugos bus teikiamos su apribojimais (tik iš bibliotekos dokumentų fondų arba interneto);
 • Interneto paslaugos teikiamos tik registruotiems vartotojams (turintiems LIBIS SAP skaitytojo pažymėjimą), patalpose, kuriose užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m. plotas, tenkantis vienam lankytojui ir užtikrintas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;
 • Naudojimosi kompiuteriu trukmė - 1 val., rekomenduojama išankstinė rezervacija darbo vietai adresu (aptarnavimas@vilkaviskis.rvb.lt) ; pavėlavus daugiau nei 10 min., rezervacija anuliuojama;
 • Norint naudotis kompiuteriu iki 20 min., registruotis nebūtina. Prašome naudotis asmeninėmis ausinėmis;
 • Bibliotekoje veikia belaidis interneto ryšys (Wi-Fi), todėl galima dirbti naudojant ir savo įrenginį;
 • Po kiekvieno naudojimosi seanso numatyta 15 min. pertrauka kompiuterinės darbo vietos dezinfekavimui;
 • Rekomenduojam vartotojams (skaitytojams) knygas užsisakyti ar rezervuoti elektroniniu būdu - adresu https://vilkvb.libis.lt/content/login.jsp užsakytos knygos vartotojams bus išduotos per LIBIS SAP programą;
 • Lankytojus aptarnaus darbuotojai, aprūpinti visomis saugumo priemonėmis;
 • Viešosios bibliotekos vartotojams dokumentus (knygas) grąžinti į knygų grąžinimo įrenginį, esantį prie įėjimo į biblioteką. Grąžintos knygos karantinuojamos 72 val., dėl to prisijungus prie sistemos gali rodyti, kad knygos negrąžintos, nors Jūs jas atidavėte. Palaukite 72 valandas ir ši informacija atsinaujins;
 • Bibliotekoje ir filialuose atvirųjų fondų paslaugos laikinai teikiamos nebus;
 • Viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo darbo laikas karantino metu: pirmadienis - penktadienis nuo 9.00 val. - 17.00 val., šeštadienis, sekmadienis ne darbo diena;
 • Naujausia informacija bus skelbiama bibliotekos interneto svetainėje www.vilkaviskis.rvb.lt bei paskyroje https://www.facebook.com/vilkaviskioviesojibibliotek;
 • Dėl iškilusių klausimų vartotojai gali kreiptis: elektroniniais paštais: info@vilkaviskis.rvb.lt, skaitytojai@vilkaviskis.rvb.lt, vaikai@vilkavisis.rvb.lt, telefonu (8-342) 60326;
 • Aplinkos valymas ir dezinfekcija bibliotekoje bus atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu). Tuo metu lankytojai nebus aptarnaujami;
 • Prie įėjimo į biblioteką ir bibliotekoje lankytojams pateikta informacija apie būtinybę laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, kt.).

Kavalerijos pradininkui Broniui Skomskiui - 150

Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai:
Jie mylimą Lietuvą gina;
Kam nusviro galva, tam Dangaus angelai
Vainiką iš deimantų pina.

Maironis

B. Skomskis gimė Vilkaviškio apskrityje, Klampučių dvare 1864 m. spalio 24 d. Jo tėvai buvo senos bajorų giminės atstovai, todėl šeimoje buvo kalbama lenkiškai. Tačiau Bronius nuo pat vaikystės puoselėjo ir lietuvių kalbą. Kai mokėsi Marijampolės gimnazijoje B. Skomskio širdyje ištikimybė Lietuvai dar labiau sustiprėjo.
Baigęs gimnaziją B. Skomskis pradėjo kariškio kelią rusų kariuomenėje. 1887 m. baigė Tverės kavalerijos mokyklą ir įgijo jaunesniojo karininko laipsnį. 1913 m. B. Skomskiui buvo suteiktas pulkininko laipsnis, paskirtas 3 husarų pulko vadu. 1914 - 1918 su pulku dalyvavo I pasauliniame kare Rytprūsiuose. Kada B. Skomskiui pašlijo sveikata, jis paliko karinę tarnybą ir sugrįžo į Karalenkės dvarą, netoli Marijampolės.
Kada prasidėjo karas su lenkų kariuomene (tuomet lenkai turėjo stiprią kavaleriją), Lietuvos kariuomenėje buvo įkurta kavalerijos divizija. Iškilo klausimas: kam patikėti vadovauti kavalerijos divizijai?
Kaip tik tada pulkininkas leitenantas K. Žukas prisiminė atsargos generolą B. Skomskį. Tuomet kai jis pranešė generolui S. Žukauskui apie B. Skomskio kandidatūrą, generolas iš karto sutiko su atsargos generolo B. Skomskio kandidatūra ir šis buvo paskirtas Lietuvos kariuomenės 1-osios raitelių divizijos vadu (taip tada buvo pavadinta kavalerijos divizija). Antrojoje 1921 m. pusėje 1-oji raitelių divizija buvo pasiųsta į šiaurės rytų Lietuvą dalyvauti lenkų fronte.
1923 m. iš dviejų likusių kavalerijos pulkų sukurta kavalerijos brigada, kuriai vadovauti paskirtas gen. B. Skomskis. 1926 m. prie tuometinės Lietuvos kariuomenės buvo įkurta kavalerijos inspekcija. Nuo 1926 m. sausio 6 d. gen. B. Skomskis buvo paskirtas Vyriausiojo štabo kavalerijos inspektoriumi. Kada inspekcija buvo panaikinta, gen. B. Skomskis išėjo į atsargą ir vėl sugrįžo į savo gimtinę. Gyveno Šūklių dvare, Vilkaviškio aps., kur 1935 m. kovo 18 d. mirė.
B. Skomskio nuopelnai tuometinei šalies kariuomenei yra labai ženklūs. Šis karininkas visuomet žmogiškai elgėsi su savo pavaldiniais, buvo švelnaus būdo žmogus. Savo dorumu ir teisingumu daugeliui tuometinių žemesnio rango karininkų B. Skomskis daugiau buvo panašus į tėvą negu į aukšto rango generolą. Ir dar vieną silpnybę turėjo generolas: jam ypač sunku buvo bausti nusikaltėlius, todėl daugeliui kariškių jų padarytas pražangas jis tiesiog dovanodavo.

Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus bibliografė