Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Salomėja Nėris – viena iškiliausių Vilkaviškio krašto asmenybių. Poetė (tikr. Bačinskaitė-Bučienė) gimė 1904 lapkričio 17 d. pietvakarių Lietuvoje, Kiršuose, Vilkaviškio rajone, netoli nuo Juozo Tysliavos, Kazio Bradūno gimtinių, netoli ir nuo Tolminkiemio. Baigė Vilkaviškio gimnaziją, Kauno universitete studijavo lituanistiką ir germanistiką. Mokytojavo Lazdijuose, Panevėžyje, Kaune. Buvo ištekėjusi už skulptoriaus Bernardo Bučo. 1937 m gimė vienintelis jų sūnus Saulius Bučas (mirė – 2007 metais). 1941 – 1944 metus praleido Rusijoje – Ufoje, Penzoje, Maskvoje. Mirė 1945 m. liepos 7 d. Maskvoje, palaidota Kaune, Karo muziejaus sodelyje. 1992 metais perlaidota Petrašiūnų kapinėse.
Poezijos pavasaris – lietuvių poezijos šventė, gyvuojanti jau nuo 1965 metų, rengiama kiekvieną pavasarį, gegužės mėnesį. Ši šventė artimai susijusi su Salomėjos Nėries vardu. Lietuvos rašytojų sąjungos organizuojamo renginio atidarymas vykdavo ne Vilniuje, o Kaune, vadinamoje Lakštingalų krantinėje, Palemone prie Kauno Marių, Salomėjos Nėries namo. Poezijos šventės, siejamos su S.Nėries vardu ir kūryba sumanymas priklauso poetui Justinui Marcinkevičiui, kuris 1964 -aisiais metais pateikė pasiūlymą Rašytojų sąjungos pirmininkui Eduardui Mieželaičiui ir sulaukė jo pritarimo. Pirmuoju respublikinio Poezijos pavasario laureatu tapo poetas Justinas Marcinkevičius. Jam buvo įteikta grafiko Stasio Krasausko emblema, kuri ant „Poezijos pavasario“ almanacho išliko iki šių laikų. Ant prizo galima perskaityti užrašą: „Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Salomėjos Nėries vardo prizas poetui Justinui Marcinkevičiui.“
Kiršuose Poezijos pavasario šventės dalyviai lankosi jau nuo 1968 metų, kai pirmąkart gegužės 25-ąją dieną čia svečiavosi poetai E.Matuzevičius, M.Martinaitis, S.Nėries kūrybą skaitė Laimonas Noreika. Vėliau tokie apsilankymai tapo tradicija, o 1971 metais gimė Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos idėja. Tą atmintiną dieną šventė truputį „vėlavo“, buvo surengta birželio 5 dieną. Suprantama, Kiršuose, nes dar niekam nebuvo atėjusi mintis „uždaryti“ ją vien į kultūros namus.

Šventės kvietimai skelbė, kad tai – Sūduvos poezijos pavasaris. Dalyvavo Vilkaviškio, Kapsuko ir Šakių rajonų atstovai. Tautinių juostų takas pasitiko LTSR Aukščiausios Tarybos deputatą, liaudies rašytoją J.Baltušį, poetus J.Marcinkevičių, A.Drilingą, S.Anglickį, V.Šulcaitę, D.Saukaitytę, P.Keidošių, aktorių L.Noreiką, svečių iš Lenkijos LR delegaciją. Pirmą kartą Poezijos pavasario šventė sulaukė ir tolimų svečių: dalyvavo turkmėnų poetas S.Ovezberdijevas. Tuometinio S.Nėries vardo (dabar Čyčkų gyvenvietė) kolūkio pirmininkas A.Griška renginio metu paskelbė, kad ūkio valdyba steigia premiją geriausio eilėraščio kaimo tematika autoriui. 1972 metais buvo uždėtas ąžuolo lapų vainikas pirmąjam S.Nėries kolūkio premijos laureatui. Juo tapo poetas Jonas Strielkūnas už eilėraštį „Lietuva“ iš rinkinio „Vėjas rugiuose“.

LIETUVA
Lietuva – akmuo prie slenksčio seno
Ir lietaus lašelis debesy.
Lietuva – ugnis, kurią kūrenam,
Ir kurioj sudegsime visi.

Lietuva su pagonybės mitais,
Lietuva su šimtmečių lažu.
Lietuva – grėsmingas dinamitas
Tūkstančiuos sukilėlių laužų.

Visos pievos, upės apraudotos
Graudžiose lietuvės raudose.
Švietė revoliucijos raudonos –
Požemiuos įkalinta dvasia.

Mes visi tenai – gelmėj – užgimę
Po lenktu sukilėlio dalgiu.
Ir visus mus Lietuva augino
Tarsi lauką želiančių rugių.

Ak, rugiai, iškentę gruodžio vėją,
Ir keliai, nubėgantys kalvom…
Kažkada iš Lietuvos atėję,
Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon.

Ir tenai, kur po visų klajonių
Žemėn atsiguls mana galva,
Nerašykit mano vardo, žmonės,
Parašykit, žmonės: L i e t u v a .

Strielkūnas, Jonas. Vėjas rugiuos: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1971.

Džiugu, kad po respubliką ir užsienio šalis pasklidę nacionalinio festivalio „Poezijos pavasaris“ šaukliai kasmet neaplenkia Vilkaviškio. Čia puoselėjamos renginio tradicijos pirmiausiai svečius atveda į Vilkaviškio viešąją biblioteką, vėliau laukia susitikimas su rajono vadovais, nuo 2007 – ųjų metų šventinę dienotvarkę papildė Sauliaus Bučo kapo lankymas Alvito kapinaitėse. Į S.Nėries tėviškę Kiršuose lankytojus sukviečia svečių poezijos skaitymai. Antrasis susitikimas su kūrėjais daugelį metų vykdavo Paežerių dvare, tačiau nuo 2011 metų poezijos vakaras vyksta Vilkaviškio Kultūros rūmuose.
Jau daugelį metų kiekvieną gegužę poezijos paukštė atskraidina į mūsų rajoną meninio žodžio meistrus ir padeda tęsti gražią žmogaus kūrybinės dvasios puoselėjimo tradiciją, brangią žmonėms ir dangui, dovanojančiam giedrą.

1971 m. įsteigta premija geriausio eilėraščio kaimo tematika autoriui
1972 m. apdovanotas pirmasis laureatas poetas Jonas Strielkūnas už eilėraštį „Lietuva“ iš rinkinio „Vėjas rugiuos“
1973 m. Albinas Bernotas už eilėraštį „Duonos trupinys“
1974 m. Algimantas Baltakis už „Baladę apie vagą“
1975 m. Vilija Šulcaitė už eilėraščių ciklą „Poringės“
1976 m. Eugenijus Matuzevičius už eilėraštį „Pavasario naktį“
1977 m. Mykolas Karčiauskas už „Žvirgždės poemą“
1978 m. Henrikas Čigriejus už eilėraščių rinkinį „Nedylanti lauko delčia“
1979 m. Albinas Žukauskas už eilėraštį „Žieminė obelis“ iš ciklo „Poringės“
1980 m. Vytautas Rudokas už rinktinę „Tolstantis krantas“
1981 m. Robertas Keturakis už poemą „Žemės vardas“ iš eilėraščių rinkinio „Veidą matau“
1982 m. Stasys Jonauskas už eilėraščių rinkinį „Lekia kaip metai“
1983 m. Marcelijus Martinaitis už eilėraščių rinkinį „Toli nuo rugių“
1984 m. Petras Keidošius už poeziją kaimo tematika
1985 m. Jonas Kalinauskas už eilėraščius kaimo tematika
1986 m. Stasė Lygutaitė-Bucevičienė už eilėraštį „Visagali žemės dieve“ iš rinkinio „Danguje kaštonas žydi“
1986 m. Mykolas Karčiauskas už elegiją iš „Žvirgždės poemos“ „O moterys, galulaukių purienos“
1987 m. Onė Baliukonytė už eilėraštį „Ties tėviške“ iš eilėraščių rinkinio „Tėve mūsų gyvenime“
1988 m. S.Anglickis už eilėraštį „Suvalkietė“ iš eilėraščių rinkinio „Žodis auga iš žemės“
1989 m. Vitalija Bogutaitė už eilėraštį „Neša mane žemė“
1990 m. Danutė Paulauskaitė už eilėraščių rinkinį „Sezono uždarymas“
1991 m. Vytautas Skripka
1992 m. Donaldas Kajokas už eilėraščius kaimo tematika
1993 m. Petronėlė Orintaitė
1994 m. Sigitas Geda
1995 m. V.Daujotytė už S.Nėries gyvenimo ir kūrybos tyrinėjimus
1996 m. Julija Švabaitė
1997 m. Kazys Bradūnas
1998 m. Nijolė Miliauskaitė
1999 m. Vladas Braziūnas
2000 m. V.Alekna už S.Nėries gyvenimo ir kūrybos tyrinėjimus
2001 m. Elena Mezginaitė
2002 m. Viktoras Rudžianskas
2003 m. Algimantas Mikuta už kūrybos knygą „Aštuoneiliai“
2004 m. Dovilė Zelčiūtė už eilėraščių rinkinį „Lapkričio pratimėliai“
2005 m. Violeta Šoblinskaitė už eilėraščių rinkinį „Obuoliai iš meilužių sodo“
2006 m. Jonas Kalinauskas už eilėraščių rinkinį „Sapnų liudininkas“
2007 m. Dalia Jazukevičiūtė už poezijos knygą „Imperijos moteris“
2008 m. Vytautas Stulpinas už poezijos knygą „Pavėsiai“
2009 m. Erika Drungytė už eilėraščių rinkinį „Rūkas ir vėjas“
2010 m. Zita Mažeikaitė už eilėraščių knygą „Tenoriu būti“
2011 m. Aldona Elena Puišytė-Grigaliūnė už eilėraščių knygą „Begaliniam kely“ ir viso gyvenimo kūrybą
2012 m. Gintautas Dabrišius už eilėraščių knygą „Joju vienas“
2013 m. Tautvyda Marcinkevičiūtė už eilėraščių rinkinį „Greitaeigis laiko liftas“
2014 m. Sonata Paliulytė už eilėraščių knygą „Sonatos“
2015 m. Vainius Bakas už poezijos knygą „Kas vėjo – vėjui“
2016 m. Rimvydas Stankevičius už poezijos knygą „Kertinis akmuo“
2017 m. Aivaras Veiknys už poemą „Laumių vaikas“
2018 m. Indrė Valantinaitė už už eilėraščių knygą „Trumpametražiai“
2019 m. Dalia Saukaitytė už eilėraščių rinkinį „Purpurinis vakaras“
2020 m. Aldona Ruseckaitė už eilėraščių knygą „Debesiu“
2021 m. Vytautas Rubavičius už eilėraščių knygą „Smilgos šešėlis: vidurnaktis“
2022 m. Valdas Daškevičius už eilėraščių rinktinę „Visas likęs laikas“

Straipsniai regioninėje spaudoje:

 1. Rakauskas, Lukas. Poetui įteikta 52-oji Salomėjos Nėries literatūrinė premija/ Lukas Rakauskas; autoriaus nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Tradicija // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2021, liep. 9, p. 3.
 2. Gilienė, Vilija. Poezijos festivalio paukštė svečiuosis ir Vilkaviškyje/ Vilija Gilienė. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2021, birž. 29, p. 3.
 3. Gilienė, Vilija. Aldonos Ruseckaitės kūryba įvertinta literatūrine premija / Vilija Gilienė; Roberto Šūmakario nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2020, rugpj. 4, p. 1, 7.
 4. Gilienė, Vilija. Rytoj rajone vyks tradicinė poezijos šventė / Vilija Gilienė // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2020, liep. 28, p. 1.
 5. Vitkauskienė, Renata. Mūsų balsai ir premija – „Purpurinio vakaro“ autorei/ Renata Vitkauskienė; Roberto Šūmakario nuotr. – Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2019, geg. 21, p. 1, 5.
 6. Vitkauskienė, Renata. Menininkai į Vilkaviškį atlydėjo „Poezijos pavasarį“ / Renata Vitkauskienė ; autorės nuotr.. – Iliustr. – Rubrika: Lietuva – širdy // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2018, geg. 22, p. 2.
 7. Poezija – Rubrika: Trumpai // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2018, geg. 15, p. 1.
 8. Balsuokite už kandidatą literatūrinei premijai gauti // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2018, bal. 24, p. 8.
 9. Renkame – Rubrika: Trumpai // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2018, bal. 6, p. 1.
 10. Vabalienė, Laima. Pavasarį žydi medžiai ir žodžiai / Laima Vabalienė ; Laimos Vabalienės nuotr.. – Iliustr. – kūrybos barai // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2017, geg. 23, p. 4.
 11. Gilienė, Vilija. Poezijos paukštė į Vilkaviškį atskraidins svečių / Vilija Gilienė // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2017, geg. 16, p. 1.
 12. Kam skirsime literatūrinę premiją. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2017, bal. 22, p. 1.
 13. Vabalienė, Laima. Žodis žydi kaip diemedis / Laima Vabalienė ; autorės nuotr. ; Editos Kavaliūnaitės nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2016, geg. 21, p. 1-2.
 14. Vabalienė, Laima. Pavasaris ir poezija – neatskiriami / Laima Vabalienė ; autorės nuotr.. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2015, geg. 23, p. 1, 6.
 15. Gilienė, Vilija. Vėl kviečia Poezijos pavasario renginiai / Vilija Gilienė // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2015, geg. 19, p. 1.
 16. Vabalienė, Laima. Poezijos paukštė Vilkaviškio neaplenkia/ Laima Vabalienė. – iliustr.// Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2014, geg. 27 d., p. 5.
 17. Gilienė, Vilija. Kam skirsime Salomėjos Nėries premiją/ Vilija Gilienė// Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2014, bal. 12 d.
 18. Vitkauskienė, Renata. Tradicinis „Poezijos pavasaris“ skambėjo moderniomis eilėmis/ Renata Vitkauskienė. – Iliustr.// Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2013, gegužės 25, p. 1.
 19. Gilienė, Vilija. Kam skirsime S. Nėries literatūrinę premiją?/ Vilija Gilienė. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2013, bal. 18, p. 5.
 20. Gilienė, Vilija. Kam skirsime literatūrinę Salomėjos Nėries premiją?/ Vilija Gilienė// Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2012, bal. 21, p. 5.
 21. Vabalienė, Laima. Poezijos pavasaris Vilkaviškio neaplenkė/ Laima Vabalienė; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2012, geg. 26, p. 2.
 22. Vabalienė, Laima. Rajono kūrėjų širdyse poezijos žodžiai neišsenka / Laima Vabalienė ; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2012, geg. 24, p. 5.
 23. Gilienė, Vilija. Rinkime Salomėjos Nėries premijos laureatą / Vilija Gylienė // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2011, bal. 23, p. 6.
 24. Grygelaitis, Andrius. Poezijos pavasaris tradiciškai aplankė ir mūsų rajoną / Andrius Grygelaitis; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2011, geg. 28, p. 2.
 25. Vabalienė, Laima. Z. Mažeikaitei – dvigubi poezijos laurai/ Laima Vabalienė; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr.// Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2010, birž. 1, p. 1.
 26. Vabalienė, Laima. Poezijos pavasario paukštė Vilkaviškio neaplenkia/ Laima Vabalienė ; autorės nuotr. – Iliustr.// Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2009, geg. 23, p. 1-2.
 27. Maksvytienė, Indrė. Poezijos pavasaris Paežeriuose// Vilkaviškio žinios. – 2008, birž. 3, p. 2, Iliustr.
 28. Poezijos paukštė plazdėjo Kiršuose. – Iliustr.// Vilkaviškio žinios. – 2008, birž. 3, p. 4.
 29. Vabalienė, Laima. Savivaldybės premija pagerbta žemaičio kūryba/ Laima Vabalienė ; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2008, birž. 3, p. 1.
 30. Vabalienė, Laima. S.Nėries premija pagerbta dar viena poetė / Laima Vabalienė; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr.// Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2007, geg. 26, p. 1.
 31. Vabalienė, Laima. Trisdešimt penktuoju laureatu tapo kraštietis// Santaka. – 2006, geg. 30, p. 1.
 32. Žalnierukynaitė, Kristina. Jubiliejinė S.Nėries premija kraštiečiui – už jubiliejinę poezijos knygą// Savaitė. – 2006, geg. 31, p. 2.
 33. Paukštytė, Goda. S.Nėries premiją pelnė devintoji poetės knyga/ Goda Paukštytė ; autorės nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2005, geg. 31, p. 1.
 34. Vabalienė, Laima. Savivaldybės premija pagerbta poetė iš Kauno/ Laima Vabalienė ; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2004, birž. 1, p. 1, 2.
 35. Vabalienė, Laima. Savivaldybės premija – poetui A. Mikutai/ Laima Vabalienė ; Laimos Vabalienės nuotr. – Iliustr.// Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2003, geg. 27, p. 1.
 36. Pavlovienė, Birutė. Laureatą džiugino premijos vardas// Santaka. – 2002. – geg. 28, p. 1.
 37. Vabalienė, Laima. Su eilėraščiais, dalgiu ir bohemiškais „prieskoniais“// Santaka. – 2001, geg. 29, p. 1.
 38. Vabalienė, Laima. Savivaldybės premija – S.Nėries gyvenimo ir kūrybos metraštininkui/ Laima Vabalienė.; Arūno Milašiaus nuotr.. – Iliustr.// Santaka. – 2000, birž. 1, p. 3.
 39. Pavlovienė, Birutė. Poetų žemė – visiems bendra/ Birutė Pavlovienė; Romo Čėplos nuotr.. – Iliustr.// Santaka. – 1999, birž. 1, p. 1.
 40. Pavasarį pasveikino ir su juo atsisveikino Poezijos paukštė// Santaka. – 1998, birž. 2, p. 1, iliustr.
 41. Nenėnienė, Birutė. Žemėje, kuri tokia palanki kūrėjams// Santaka. – 1997, birž. 3, p. 1., Iliustr.
 42. Buragas, Vladas. Spygliuoti vilties patekėjimai/ Vladas Buragas. – Iliustr.// Santaka. – 1996, geg. 30, p. 3.
 43. Pečiulienė, Anda. Kur eilėraščius rašo dangus/ Anda Pečiulienė; R.Čėplos nuotr. – Iliustr.// Santaka. – 1995, birž. 1, p. 3.
 44. Pečiulienė, Anda. „Pabūkim šioje sukauptyj“/ Anda Pečiulienė; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr.// Santaka. – 1994, birž. 2, p. 3.
 45. Nenėnienė, Birutė. Lakštingalos visad čiulbės/ Birutė Nenėnienė; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr.// Santaka. – 1993, birž. 9, p. 3.
 46. Nenėnienė, Birutė. Teneužpusto laiko smėlis/ Birutė Nenėnienė; Romo Čėplos nuotr.- Iliustr.// Santaka. – 1992, birž. 6, p. 3.
 47. Pečiulienė, Anda. „Žieduota ir randuota eilėmis dainuoja mūsų žemė“/ Anda Pečiulienė// Santaka. – 1991, geg. 29, p. 1.
 48. Jasukaitytė, Vidmantė. Tarp poetų buvo ir deputatė/ Kalbėjosi Birutė Pavlovienė// Santaka. – Rubrika: Iš pokalbių per rajono radiją. – 1990, birž. 2, p. 1.
 49. Pavlovienė, Birutė. Susitikimai Tolminkiemy ir Kiršuose/ Birutė Pavlovienė; Vytauto Žukausko nuotr. – Iliustr.// Pergalė. – 1989, birž. 3, p. 3.
 50. Jankys, Povilas. Poezijos pavasaris/ Povilas Jankys; Romo Čėplos ir Vytauto Žukausko nuotr. – Iliustr.// Pergalė. – 1988, birž. 4, p. 3.
 51. Šešioliktoji ūkio premijos laureatė// Pergalė. – 1987, birž. 4, p. 3.
 52. Sveikiname naujus laureatus// Pergalė. – 1986, geg. 31, p. 3.
 53. S.Nėries kolūkio premija – mūsų kraštiečiui// Pergalė. – 1985, geg. 30, p. 1.
 54. Kolūkio premijos laureatas – P.Keidošius// Pergalė. – 1984, geg. 31, p. 1.
 55. Kolūkio premija – M.Martinaičiui// Pergalė. – Rubrika: Kultūrinė kronika. – 1983, birž. 4, p. 3.
 56. Čeplevičiūtė, Valė. Kai susikerta žodžio keliai/ Valė Čeplevičiūtė; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr.// Santaka. – 1982, birž. 5, p. 3.
 57. Poezijos pavasario aidai// Pergalė. – 1981, birž. 6, p. 3.
 58. Būk sveika, poezijos paukšte// Pergalė. – 1980, geg. 29, p. 1.
 59. Kneizevičius, Gracius. Just. Marcinkevičiaus kūrybos vakaras/ Gracius Kneizevičius; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr.// Pergalė. – 1979, geg. 26, p. 3.
 60. Čeplevičiūtė, Valė. Poezijos pavasaris mūsų rajone/ Valė Čeplevičiūtė; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr.// Pergalė. – 1978, birž. 3, p.3.
 61. Poezijos vakarai// Pergalė. – 1977, geg. 31, p. 1.
 62. Pavlovienė, Birutė, Jankys, P. Svečiuose – poetai/ Birutė Pavlovienė, P.Jankys; V.Padolskio nuotr.. – Iliustr.// Pergalė. – 1976, birž. 5, p. 3.
 63. Poetų viešnagė// Pergalė. – 1976, birž. 1, p. 1
 64. Liepsnonis A. Atsiminimai apie S.Nėrį/ A.Liepsnonis// Pergalė. – 1975, birž. 1, 3-4.
 65. Dienos menui// Pergalė. – 1974, geg. 25, p. 1, iliustr.
 66. Poetus sutiko Kiršai// Pergalė. – 1973, birž. 5, p. 1.
 67. Mūsų tėviškės dainos// Pergalė. – 1972, geg. 27, p. 1.

 

Straipsniai respublikinėje spaudoje:

 1. Gudmontaitė, Ieva. Šakiai – Vilkaviškis. Aukso ragas ir salos poezijai// Literatūra ir menas. – 2012, birž. 8, p. 14-15.
 2. Laureatus skelbia žvaigždės// Lietuvos rytas. – 2010, geg. 14, p. 22.
 3. Žilienė, Marija. Salomėjos Nėries premijos laureatė/Marija Žilienė//Tarp knygų. – 2009, Nr.7-8, p. 31.
 4. Skliutauskaitė, Iverta, Stankevičė, Kristina, Pilaitienė, Aušra, Baronaitė, Erika, Vaškevičius, Algis. Poezijos posmų klausėsi net ir klebonijos šuo// Lietuvos rytas. – 2008, birž. 2, p. 14-15.
 5. Aleksa, Gasparas. Skaudus žydėjimas// Šeimininkė. – 2007, geg. 30, p. 2
 6. Aleksa, Gasparas. Violeta Šoblinskaitė – Salomėjos Nėries premijos laureatė// Nemunas. – 2005, Nr. 22, birž. 2-8, p. 2-3.
 7. Milašius, Arūnas. Suvalkijos alyvos// Ūkininko patarėjas. – 2002, geg. 28, p. 3.
 8. Žygas, Juozas. Kapsų „Poezijos pavasaris ‘96“ Kiršuose/ Juozas Žygas. – Iliustr// Draugas. – 1996, liep. 20, p. 3-4.
 9. Sventickas, Valentinas. Vilkaviškyje: poezija, proza, sukaktys/ Valentinas Sventickas// Literatūra ir menas. – 1996, birž. 8, p. 15.

 

Publikacijos internete:

 1. Žilinskas Antanas. „Poezijos pavasario“ paukštė aplankė Kiršus ir Vilkaviškį. 2014 gegužės 29. – Prieiga internete http://www.vilkaviskis.info/index.php/home/svietimas/3832-poezijos-pavasario-paukste-aplanke-kirsus-ir-vilkaviski
Eiti prie turinio