Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

best-seller-books-on-amazon-93706936

Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus tikslas – užtikrinti Vilkaviškio rajono savivaldybės poreikius tenkinančio universalaus ir kokybiško turinio bibliotekos fondo organizavimą, fondo apskaitos bibliotekoje tvarkymą ir apskaitos operacijų teisėtumo priežiūrą.

Skyriau uždaviniai:

1. Komplektuoti ir apskaityti universalaus profilio dokumentų fondą.
2. Užtikrinti sklandų bibliotekos išteklių komplektavimo procesą.
3. Užtikrinti bibliotekos fondo apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka, privalomų standartų ir kitų reikalavimų laikymąsi.
4. Pildyti LIBIS kompiuterinę duomenų bazę naujai gaunamų dokumentų įrašais.
5. Analizuoti fondų komplektavimą, nurašymą, panaudojimą.

Skyrius vykdo šias funkcijas:

1. Inicijuoja ir diegia rekomendacijas bibliotekos išteklių (knygų, periodinių leidinių, elektroninių dokumentų, duomenų bazių ir kt.), atitinkančių bibliotekos ir jos vartotojų poreikius, formavimo srityje, organizuoja bibliotekos išteklių fondo sudarymo klausimų svarstymą.
2. Stebi, analizuoja ir kaupia informaciją apie bibliotekos fondo būklę, pokyčius.
3. Aiškinasi fondo apyvartos, paklausos, naudojimo tendencijas, modeliuoja bibliotekos fondo formavimą, atsižvelgiant į vartotojų poreikius.
4. Dalyvauja bibliotekos veiklos planavimo, atskaitomybės procese, projektinėje veikloje pagal skyriaus kompetenciją.
5. Analizuoja bibliotekos finansines galimybes, dokumentų rinkos būklę, joje turimus informacijos šaltinius, poreikį ir galimybes juos įsigyti.
6. Konsultuoja bibliotekos ir jos filialų darbuotojus bibliotekos fondo organizavimo bei kitais su skyriaus veikla susijusiais klausimais, teikia jiems rekomendacijas ir praktinę pagalbą.
7. Organizuoja ir atlieka bibliotekos dokumentų priėmimą, ženklinimą, paskirstymą, inventorinimą, katalogavimą tradicinėmis ir (ar) automatizuotomis priemonėmis, pašalinimą iš fondų nustatyta tvarka, rekatalogavimą ir šių operacijų atvaizdavimą fondo apskaitoje.
8. Koordinuoja centralizuotai įsigytų ir bibliotekai perduotų naudoti duomenų bazių prieigos racionalų paskirstymą.
9. Atlieka bibliotekos tradicinių išteklių (knygų, periodinių leidinių ir pan.) bei elektroninių išteklių (dokumentų, publikuojamų elektroniniu būdu: kompaktiniuose diskuose ir kitose kompiuterinėse laikmenose (CD, DVD, etc.) arba skelbiamų internete) potencialių tiekėjų, leidėjų paiešką ir informacijos kokybės vertinimą.
10. Pagal kompetenciją rengia bibliotekos svetainei informaciją, užtikrina savalaikį jos pateikimą ir reguliarų atnaujinimą.
11. Kaupia, sistemina informaciją ir dokumentus bibliotekos fondų komplektavimo ir apskaitos klausimais, organizuoja ir vykdo jos sklaidą
12. Prižiūri, kad bibliotekoje būtų laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių bibliotekos fondų apskaitą (nurašymą, įkainojimą ir kt.), apsaugą, privalomų taikyti standartų reikalavimų.
13. Organizuoja ir vykdo bibliotekos fondo dokumentų vienetinę ir bendrąją apskaitą.
14. Inicijuoja ir organizuoja bibliotekos fondo dalies patikrinimus, taip pat patikrinimus keičiantis už fondo dalies tam tikroje jo buvimo vietoje saugojimą atsakingiems ar materialiai atsakingiems asmenims.
15. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais inicijuoja, rengia ir teikia bibliotekos direktoriui tvirtinti ar pasirašyti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, kontroliuoja jų vykdymą.
16. Nustato skyriaus pirkimų poreikį, pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja organizuojant ir vykdant pirkimus, įskaitant pirkimų, reikalingų bibliotekos veiklai užtikrinti, planavimą, paraiškų teikimą, techninių specifikacijų ir pirkimo dokumentų rengimą.
17. Planuoja, inicijuoja ir organizuoja bibliotekos dokumentų viešuosius pirkimus, kontroliuoja sutarčių ir susitarimų su dokumentų tiekėjais vykdymą.
18. Tvarko skyriaus kompetencijai priskirtus dokumentus ir rengia juos archyviniam saugojimui, užtikrina sklandų jų perdavimą bibliotekos archyvui.
19. Laiku ir kokybiškai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, kitas teisės aktais, bibliotekos direktoriaus įsakymais ar kitais pavedimais paskirtas funkcijas, reikalingas bibliotekos ir skyriaus tikslams pasiekti.

Eiti prie turinio