Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 

STASYS ANKEVIČIUS

(1905-04-25 – 2002-05-11)
Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 1997 m.
Mokytojas, Dr. V. Kudirkos klėtelės – muziejaus ilgametis vadovas Stasys Ankevičius gimė 1905 m. Stanaičių kaime, Kybartų valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 1921 m. baigė pradinę Norvaišų mokyklą, 1922-1927 mokėsi Naumiesčio vidurinėje mokykloje ir pedagoginiuose kursuose. 1941-1958 buvo tremtyje. Iki 1967 m. mokytojavo Paežerių mokykloje (Vilkaviškio r.). Nuo 1967 m. vadovavo V. Kudirkos muziejui Paežeriuose. Buvo puikus pasakotojas, jo savitas stilius žavėjo netikėtais minties vingiais ir palyginimais. Faktinė medžiaga sulydyta su puikia pasakotojo fantazija atsiskleidė jo parašytose knygelėse „Varpo aidas iš Paežerių“, „Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi“, „Už Uralo, žemės galo“. Apdovanotas penktojo laipsnio Gedimino ordinu, Karaliaus Mindaugo medaliu.

 

WINFRID GORTZ

Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 1997 m.
Winfrid Gortz gimė 1951 m. Šiuo metu gyvena Lubeck mieste, Vokietijoje. Nuo 1983 m. dirba Vokietijos Maltos pagalbos tarnyboje. 1991 m. užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Vilkaviškio Maltos ordino pagalbos tarnyba. Nuo to laiko Vilkaviškio krašto žmonėms daug kartų teikta humanitarinė pagalba, atvežta dideli kiekiai labdaros.

 

GABRIELĖ KARALIENĖ

Vilkaviškio rajono garbės pilietės vardas suteiktas 1997 m.
Gabrielė Karalienė gimė 1932 m. gražiame Dzūkijos krašte, Giraitės kaime. Baigusi mokslus 1953 m. atvyko dirbti į Vilkaviškio rajoną. Čia dirbo mokytoja, po to švietimo skyriuje lietuvių kalbos inspektore. Nuolat gilinosi į krašto praeitį, rinko istorijos įvykius liudijančią medžiagą. 1963 m. buvo paskirta atsakinga už kraštotyrininkų darbą rajone. Jos rūpesčiu darytas senųjų kaimų aprašymas, surinkta gausybė muziejinės medžiagos. 1963 m. atidaryta pirmoji surinktos medžiagos ekspozicija. Ši diena tapo ir krašto muziejaus įkūrimo data. G.Karalienės rūpesčiu įkurtas muziejus turtėjo eksponatais, garsėjo prasmingais renginiais. 1997 m. už kruopštų ir sąžiningą darbą ji buvo apdovanota DLK Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu.

 

REINERT KERSTEN

Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 1997 m.

 

KAZIMIERAS NOREIKA 

(1926-06-22 – 2004-09-20)
Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 1997 m.
Kazimieras Noreika gimė Kybartuose, Vilkaviškio rajone. Vėliau ilgą laiką gyveno Vokietijoje. Net ir išvykęs gyventi svetur, niekada nepamiršo savo gimto krašto, jo žmonių. Jau gyvendamas svetimoje šalyje įkūrė klubo „Varpas“ retransliatorių Kybartuose. Kazimieras Noreika ilgus metus lankė savo tėviškę. Čia vargingiau gyvenantiems žmonėms nuolat teikė materialinę pagalbą, nepailsdamas vežė daugybę įvairios labdaros. Už ypatingus nuopelnus ugdant tautinę savimonę ir patriotiškumą, labdaringą veiklą, kultūros puoselėjimą 1997 m. šiam iškiliam žmogui buvo suteiktas Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas.

 

MAGDALENA BIRUTĖ STANKŪNIENĖ

(1925-01-05 – 2017-11-26)
Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 1997 m.
Magdalena Birutė Stankūnienė gimė 1925 m. Oželių sodyboje, Šunskų parapijoje, Vilkaviškio apskrityje. 1968 m. M. B. Stankūnienė surengė pirmąją personalinę parodą Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, Čikagoje. Tėvynėje dailininkė pirmąją parodą surengė 1980 m. M. B. Stankūnienė muziejams, bibliotekoms, galerijoms yra padovanojusi tūkstančius savo sukurtų kūrinių ir sukauptų kultūros vertybių, įvairių dokumentų bylų apie kitus išeivijos dailininkus. Paramą ji teikia ir našlaičiams, įvairiems leidiniams, globoja į JAV atvykstančius menininkus. M. B. Stankūnienė apdovanota DLK Gedimino ordinu. 2008 m. suteiktas Marijampolės garbės pilietės vardas.

 

VYTAUTAS GUSTAITIS

Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 1998 m.
Kunigas kanauninkas Vytautas Gustaitis gimė 1954 m. Alytaus mieste. 1976 m. įstojo ir 1981 m. baigė Kauno Kunigų seminariją. Nuo 1989 m. paskirtas Vilkaviškio klebonu ir dekanu. Jo dėka 1991-1998 m. atstatyta Katedra, pastatyta klebonija, suremontuoti parapijos namai. 1996 m. kan. V.Gustaičio iniciatyva įsteigta parapijos labdaringa valgykla, 1997 m. – Vilkaviškio dekanato šeimos centras. 1995 m. pirmą kartą Lietuvoje suorganizavo Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkursą. Taip pat jo iniciatyva vyko religinės poezijos ir prozos skaitovų konkursai. Kun. kan. V.Gustaičiui garbės piliečio vardas suteiktas įvertinus jo organizacinius bei visuomeninius nuopelnus religijoje, kultūrinėje bei socialinėje plotmėje.

 

EGON MUTTERSBACH

(1923-05-29 – 2003-12-24)
Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 1998 m.
Egonas Muttersbachas gimė 1923 m. Paramoniškių kaime, Vilkaviškio rajone. Vaikystę ir jaunystę praleido besimokydamas mokykloje ir dirbdamas tėvų ūkyje. Vėliau pateko į karą: patyrė nelaisvės, Sibiro lagerių baisumus. 1948 m. grįžo į Lietuvą. 1958 m. išvyko gyventi į Vokietiją. Pirmą kartą į savo gimtinę grįžo 1992 m. Tąkart jis atvežė didžiulį autofurgoną labdaros. Nuo to karto E.Muttersbachas su dovanomis į gimtinę grįždavo kasmet. Daug bendravo su Vilkaviškio ligonine, atvežė įvairių medikamentų, slaugos priemonių. Labdara buvo vežama ne tik ligoninei, bet ir Caritui, neįgaliesiems, atskiroms šeimoms. Šio žmogaus dėka vilkaviškiečiai turėjo galimybę užmegzti naudingas pažintis Vokietijoje. E.Muttersbachas parašė knygą „Per Sibirą iki Kolymos – mano mirties kelias“. Joje daug gražių atsiliepimų apie Lietuvą ir jos žmones.

 

KAZYS KARUŽA

(1908-08-24 – 2005-10-22)
Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 1998 m.
Kazys Karuža gimė 1908 m. Kartu su tėvais gyveno Vokiškėlių kaime, Vilkaviškio valsčiuje. Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje ir Kauno komercinėje mokykloje. 1944 m. pasitraukė gyventi į JAV. Nuo 1990 m. visuomenės veikėjas, šaulys, literatas K.Karuža nuolat grįždavo į gimtinę. Rūpinosi žymių kraštiečių atminimu, Šaulių organizacija, išleido kelias knygas apie gimtinę. Vilkaviškio krašto muziejui atsiuntė daugybę muziejinių vertybių – enciklopedinių leidinių, vertingų knygų, nuotraukų, laiškų. Parėmė Katedros, paminklų atstatymą. Rėmė ir užsienyje studijuojančius lietuvius. 2002 m. LR Prezidento dekretu K.Karuža apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, už muziejines istorines vertybes, nuolatinę paramą šauliams jam suteiktas Vilkaviškio garbės piliečio vardas.

 

BERNHARD HEYING

Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2002 m.
Bernhard Heying gimė 1926 m. Heek-Ahle. Ten pat lankė pradinę mokyklą, nuo 1939 m. – Ahauso gimnaziją. Dar vėliau – administravimo mokyklą. Iki 1976 m. dirbo savivaldybėje. Po to, iki išėjimo į pensiją, dirbo Ahaus‘o miesto savivaldybės referantu. B.Heying žiniai priklausė švietimo, kultūros, socialinis skyriai ir jaunimo tarnyba. Be to, jis turėjo ir daugybę visuomeninių pareigų: buvo Ahlo kaimo jaunimo atstovas, atsakė už biblioteką, patarnautojų mišių metu mokymą, buvo bažnyčios choro narys, priklausė šaulių draugijos valdybai, Carito komitetui ir kt. B.Heying buvo Vokietijos-Olandijos rytų kontaktų komiteto pirmininkas Ahauso mieste. Jo dėka Vilkaviškio rajoną pasiekė ne viena didžiulės labdaros siunta. Taip pat – plėtojami draugiški bendradarbiavimo ryšiai tarp Vokietijos, Olandijos ir Vilkaviškio rajono.

 

HINNE RIJPMA

Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2002 m.
Hinne Rijpma gimė 1935 m. Sneek-Friesland/NL. Įgyta profesija – statybos inžinierius (antžeminė ir požeminė statyba). Nuo 1992 m. išėjo į pensiją. Nuo 1975 iki 1982 m. buvo Haaksbergen‘o bendrijos tarybos narys. Nuo 1991 m. – Šiaurės Europos komiteto narys. Užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Vengrija, JAV, Ahaus‘u. Turi įvairių pomėgių. Labai domisi pašto ženklais, istorija, technika. Jo dėka Vilkaviškio rajoną pasiekė ne viena didžiulės labdaros siunta. Taip pat – plėtojami draugiški bendradarbiavimo ryšiai tarp Vokietijos, Olandijos ir Vilkaviškio rajono.

 

HEINRICH HOLLEKAMP

Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2002 m.
Heinrich Hollekamp gimė 1958 m. Ahaus‘e. 1964-1972 lankė Ahaus‘o mokyklas. 1972-1975 m. mokėsi sodininko-lanšaftininko profesijos. Nuo 1979 m. dirbo sodininku-landšaftininku Ahaus‘o mieste. Nuo 1975 m. visuomeniniais pagrindais dirba Vokietijos Raudoname kryžiuje. Nuo 1996 m. išrinktas Ahaus‘o Raudonojo Kryžiaus vadovu. 1997 m. buvo užmegzti kontaktai ir su Vilkaviškio rajonu. Nuo 1998 m. kasmet organizuoja ir teikia rajonui humanitarinę pagalbą. Jo dėka atvežta ne viena didžiulės labdaros siunta. Taip pat – plėtojami draugiški bendradarbiavimo ryšiai tarp Vokietijos, Olandijos ir Vilkaviškio rajono.

 

GERHARD JOSEF CARL

Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2003 m.
Gerhard Josef Carl gimė 1956 m. Vokietijoje. Studijavo universitete ekonomiką, teisę. Žinias gilino JAV, Norvegijoje, Didžiojoje Britanijoje, Havajuose. 1990 m. pradėjo labdaringą veiklą. 2001 m. organizavo labdarą Vilkaviškio rajono daugiavaikėms šeimoms, kurių gyvenimo sąlygos yra sunkios. Labdaros lėšomis G.J.Carl yra nupirkęs gyvenamuosius namus jau šešioms Vilkaviškio rajono daugiavaikėms šeimoms.

 

KAZYS BRADŪNAS

(1917-02-11 – 2009-02-09)
Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2007 m.
Poetas Kazys Bradūnas gimė 1917 m. vasario 11 d. Kiršų kaime, Vilkaviškio rajone. Baigė Vilkaviškio „Žiburio“ gimnaziją, prieškary studijavo lituanistiką Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją, o 1949 m. išvyko į JAV. Išeivijoje redagavo periodinius leidinius „Aidai“, „Literatūros lankai“, „Draugo“ kultūrinį priedą. Išleido tokias knygas, kaip „Lietuvių literatūra svetur 1945-1967”, „Lietuvių egzodo literatūra 1945-1990”, parengė garsiąją poezijos antologiją „Žemė“ ir daugelį kt. Poetas parašė daugybę straipsnių literatūros, meno, kultūros klausimais, recenzijų. Lietuvai atgavus nepriklausomybę K.Bradūnas sugrįžo į tėvynę. Poeto kūryboje reikšminga vieta skirta Vilkaviškio kraštui. Gausu eilėraščių apie poeto tėviškę – Kiršus, gimnazijos laikų Vilkaviškio miestą. Už savo kūrybinę veiklą K.Bradūnas apdovanotas Gedimino IV laipsnio ordinu. Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas už literatūrinę veiklą ir nuopelnus Lietuvos bei Vilkaviškio krašto kultūrai.

 

ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2008 m.
Algirdas Butkevičius gimė 1958 m. Radviliškio rajono Paežerių kaime. 1977 m. baigė Radviliškio rajono Šeduvos vidurinę mokyklą, 1984 m. – Vilniaus inžinerinio statybos institutą. 1990–1991 m. studijavo Lietuvos vadybos akademijoje, 1995 m. – Kauno technologijos universiteto vadybos magistrantūroje. Algirdas Butkevičius yra stažavęsis Vokietijos vadybos akademijoje Viureburge, taip pat – Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Danijoje. 2008 m. tapo socialinių mokslų daktaru.
Algirdas Butkevičius yra buvęs Vilkaviškio rajono savivaldybės valdybos, tarybos nariu. Nuo 1996 m. jis – Lietuvos Respublikos Seimo narys. Jam tekę būti Lietuvos Respublikos finansų, susisiekimo ministru. Algirdas Butkevičius nuolat palaiko ryšį ir bendradarbiauja su nevalstybinėmis neįgaliųjų organizacijomis, socialiai remtinais žmonėmis, kaimo bendruomenėmis, švietimo įstaigomis, jiems teikia visokeriopą paramą, padeda atnaujinti materialinę bazę, gerinti saugios ir sveikos aplinkos kūrimą, rūpinasi jaunimo užimtumu, remia naujausių informacinių technologijų diegimą, skatina gabaus jaunimo ugdymą, rūpinasi kultūros centrų, Krašto muziejaus modernizavimo darbais ir kt.

 

ALFONSAS HOPINGAS

Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2009 m.
Alfonsas Hopingas, gyvenantis Astrupe, Visbeko parapijoje, Oldenburgo krašte, Vokietijoje, pirmą kartą į Vilkaviškio rajoną, Alvito kaimą, Alvito Šv. Onos parapiją atvyko 1996 metais.
Tuo metu Alvito parapija buvo atgavusi senosios klebonijos pastatą, kuriame buvo sumanyta įkurti vaikų namus, skirtus globoti vaikus iš asocialių šeimų, ypatingą dėmesį skiriant vaikų dvasingumui. Ši mintis patiko atvykusiems svečiams iš Vokietijos, tad 1997 metais buvo pasirašyta partnerystės sutartis su Vokietijos Caritu ir Alfonso Hopingo įkurtu specialiu fondu (parama Alvito vaikų namams).
Kiekvienais metais Alfonsas Hopingas su delegacija lankosi Alvite, atveža rūbų, kitos paramos. Materialinės paramos dėka Alvite iš pagrindų suremontuotas parapijos pastatas, kuriame šiuo metu ir įsikūrę vaikų globos namai. Alfonsas Hopingas, kartu su savo šeima, į šią labdaringą veiklą įtraukė apie 600 Visbeko ir Astrupo bendruomenių šeimų bei įmonių.
Alfonsui Hopingui Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas už didžiulį įnašą ir labdaringą veiklą rajono žmonėms.

 

ANTANAS ZIEGORAITIS

(1948-07-26 – 2014-10-24)
Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2010 m. gegužės 28 d.
Antanas Ziegoraitis gimė 1948 m. liepos 26 d. Klaipėdos universiteto menų fakultete įgijo orkestrinio dirigavimo ir atlikėjo kvalifikaciją. Nuo 1967 m. iki šiol yra Kybartų kultūros centro pučiamųjų orkestro „Kybartai“ meno vadovas. Nuo 1994 m. – Kybartų K. Donelaičio gimnazijos muzikos mokytojas-ekspertas. 1991–2009 m. – moksleivių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių vyr. dirigentas. A. Ziegoraičio rūpesčiu Virbalio ir Vištyčio mokyklose atkurti pučiamųjų orkestrai. Siekdamas aukštesnio muzikinio lygio meno vadovas nuolat rengia edukacines ar koncertines programas su profesionaliais atlikėjais. Nuo 1985 m. pučiamųjų orkestras „Kybartai“ dalyvauja įvairiose tarptautiniuose festivaliuose ir projektuose, pelnęs daugybę apdovanojimų. A. Ziegoraitis apdovanotas LDK Gedimino ordino medaliu. Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas už kultūrinę veiklą, puoselėjant pučiamųjų žanro tradicijas.

 

JONAS MAČYS

(1938-04-18 – 2012-10-10)
Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2013 m.
Jonas Mačys gimė Igliškėlių kaime, Marijampolės rajone, gausioje ūkininkų šeimoje.
1946-1954 metais mokėsi Igliškėlių septynmetėje mokykloje; 1954-1958 metais – Kaune, Sodininkystės ir daržininkystės technikume. 1959-1964 metais studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultete. Baigęs studijas 1964-1967 metais dirbo dėstytoju Aukštadvario žemės ūkio technikume, 1967-1976 metais dirbo vyriausiuoju agronomu Šakių rajono „Aušros“ kolūkyje, o 1976-1978 metais – Vilkaviškio rajono „Į komunizmą“ kolūkyje pirmininko pavaduotoju gamybai. 1978-1990 metais J. Mačys ėjo vyresnio mokslinio bendradarbio pareigas Rumokų bandymų stotyje. Eidamas šias pareigas apgynė disertaciją ir 1980 metais jam buvo suteiktas agrarinių mokslų daktaro vardas.
1988 metais jis įsijungė į Sąjūdžio veiklą ir buvo išrinktas Vilkaviškio rajono Sąjūdžio pirmininku. 1990-1992 metais buvo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Čia dirbo Agrarinės komisijos pirmininko pavaduotoju. 1992-1995 metais signataras vėl dirbo Rumokų bandymų stotyje vyriausiuoju moksliniu bendradarbiu.
1995-2003 metais Jonas Mačys buvo išrinktas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariu, 1995-1997 ir 1997-2000 metais – Vilkaviškio rajono savivaldybės meru. Vadovaudamas rajonui Jonas Mačys savo veiklą grindė aukštais moraliniais principais, buvo sąžiningas, rūpestingas, atsakingas vadovas, nuoširdžiai ir su meile tarnavo Vilkaviškio rajono gyventojams.
2000-2004 metais dirbo Šiaulių banko atstovu Vilkaviškio rajone, 2006 metais pradėjo kaimo turizmo verslą.
2000 metais Jonas Mačys apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

 

JUOZAS IEŠMANTAVIČIUS

(1941-04-25 – 2013-09-26)
Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2014 m.
Juozas Iešmantavičius gimė Kaune.
1959 metais baigė Kauno politechnikumą ir įgijo techniko-statybininko specialybę. Ilgus metus jis vadovavo įmonei „Kybartų gelžbetonis“, paskutiniaisiais metais ėjo UAB „Perdanga“ direktoriaus pavaduotojo prekybai pareigas.
Juozas Iešmantavičius buvo aktyvus Lietuvos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės politinis ir visuomenės veikėjas, savivaldos veikloje dalyvavo nuo 1965 metų.
1965-1990 m. jis buvo Vilkaviškio rajono Liaudies deputatų tarybos deputatas, 1990-1995 m. – Vilkaviškio rajono tarybos deputatas, 1995-1997 m., 1997-2000 m., 2000-2003 m., 2003-2007 m., 2007-2011 m. ir nuo 2011 m. – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys. Kybartų miesto gyventojai net 48 metus iš eilės pasitikėjo šiuo Tarybos nariu, suteikė jam galimybę atstovauti jų interesams Vilkaviškio rajono savivaldybės taryboje.
J. Iešmantavičius daug kartų įvertintas už didžiulį indėlį ir nuopelnus dirbant bei tarnaujant Kybartų miesto ir viso rajono gyventojams: 2011 m. jis tapo Profesijos Riteriu. Šį titulą už ilgametį darbą, ištikimybę savo profesijai, aktyvią visuomenę veiklą jam suteikė Lietuvos pramoninkų konfederacija. Daugybę apdovanojimų ir padėkų J. Iešmantavičiui įteikta už nuoširdžią pagalbą ir paramą, už nuoseklų darbą ir pasiektus rezultatus, už paramą sportui ir jaunimo veiklai.

 

RALPH HERBERT LEWIS SALINGER

Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2018 m.
Ralph Herbert Lewis Salinger gimė 1946 m. Londone. Jis, net nebūdamas vilkaviškietis, myli mūsų kraštą ne mažiau nei čia gyvenantys, garsina Vilkaviškio rajono vardą visame pasaulyje, jau daug metų atlieka svarbius tyrimus, domisi mūsų istorija, renka svarbius istorinius faktus, kuriais maloniai dalinasi ir su mumis. Nuo 2004 m. tyrinėja Vilkaviškio žydų istoriją. Jo nuopelnus mūsų krašto istorijai sunku suskaičiuoti. Plėtojant ryšius tarp Lietuvos ir Izraelio, R. H. L. Salinger indėlis yra didžiulis. Jis surinko lėšas knygai apie žydų kultūros paveldą „Dingusios tautos pėdsakais“ anglų kalba išleidimui, kuri pasklido po viso pasaulio Vilkaviškio žydų išeivijas. R. H. L. Salinger iniciatyva žydų Holokausto vietoje Vilkaviškyje įrengti du atminimo stendai.

DONATAS KAZLAUSKAS

Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2018 m.
Verslininkas Donatas Kazlauskas gimė 1958 m. Trakiškių k., Marijampolės r. 1980 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto matematikos ir fizikos fakultetą. 1992 m. įkūrus UAB „Olifėja“ tapo šios įmonės Generalinio direktoriaus pavaduotoju. D. Kazlauskas padovanojo Vištyčio ugniagesių komandai gaisrinės automobilį, prisidėjo prie gaisrinės pastato renovacijos. Iš privataus asmens jis finansavo Vištyčio malūno išpirkimą, jo finansinės paramos dėka buvo suremontuotas Vištyčio katalikų bažnyčios stogas. Nuo 2006 m. yra vienas iš pagrindinių Vištyčio P. Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcinio centro rėmėjų. Jis jau keletą metų iš eilės finansiškai remia „Vištyčio vasara” šventę, organizuoja ir finansuoja profesionalių meno kolektyvų atvykimą į miestelį.

 

KOSTAS JANULAITIS

(1927-01-28 – 2023-10-08)
Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2019 m.
Vienas Lietuvos Sąjūdžio Vilkaviškio grupės vadovų Kostas Janulaitis gimė 1927 m. sausio 27 d. Vilkaviškio valsčiuje, Starkų kaime. K. Janulaitis Lietuvos atgimimo metais visa galva pasinėrė į Sąjūdžio veiklą, keldamas tai, kas buvo užmiršta. Jis pirmasis rajone ėmėsi steigti Atgimimo Sąjūdžio grupes ir propaguoti Sąjūdžio idėjas, organizavo Lietuvos patriarcho Jono Basanavičiaus tėviškės tvarkymo darbus, iškėlė idėją pastatyti paminklą dr. J. Basanavičiui, jo iniciatyva buvo surinktos lėšos šio paminklo pastatymui.
K.Janulaitis Atgimimo priešaušry pradėjo rūpintis, kad būtų atstatytas paminklas ir įvardyti tikrieji trijų Vilkaviškio kunigų (Justino Dabrilos, Vaclovo Balsio ir Jono Petrikos) Budavonės miškelyje žudikai, kad būtų įamžintas „Tauro“ apygardos partizanų kapeliono kun. Justino Lelešiaus atminimas, kad iškiltų paminklai stalinizmo aukoms atminti, tremtiniams, partizanų žūties vietose, jo suburta iniciatyvinė grupė surinko lėšas ir rūpinosi, kad būtų atstatytas Lietuvos nepriklausomybės 5-čiui paminėti skirtas paminklas (prie Šv. Kryžiaus bažnyčios).

 

ARVYDAS PAUKŠTYS

Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2020 m.
Arvydas Paukštys – bendrovės „Teltonika“ steigėjas ir vadovas, pirmasis nacionalinis mecenatas, gavęs mecenatystės ženklą už Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčios atstatymą. Šio Mecenato lėšomis atstatyta Vilkaviškio rajono savivaldybėje esanti Alvito Šv. Onos bažnyčia, kurios atstatymui preliminariai jau skirta 1 mln. eurų. Alvito Šv. Onos bažnyčia atvira visiems gyventojams, kultūros renginiams bei atvykstantiems turistams.
2020 m. kovo 13 d. šalyje prasidėjus karantinui dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos Arvydas Paukštys pasiūlė ir pervedė Vilkaviškio rajono savivaldybei finansinę paramą, skirtą medikams ir jų darbo saugumui skirtų apsaugos priemonių pirkimui bei pats asmeniškai padovanojo apsaugos priemonių

 

Eiti prie turinio