Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Informacijos ir kraštotyros skyriaus tikslas – kaupti, saugoti ir skleisti Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinantį universalų informacinį bibliografinį bei kraštotyrinį fondą, organizuoti Vilkaviškio r. sav. teritorijoje gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, ugdyti informacinę žinių visuomenę, teikti informacines paslaugas, vykdyti kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias programas ir projektus.

Skyriaus uždaviniai:

1. Kaupti, tvarkyti, saugoti universalų bibliografinių informacinių leidinių fondą, atitinkantį Vilkaviškio rajono literatūrines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, gyventojų reikmes.
2. Skleisti dokumentuose užfiksuotas žinias, idėjas ir informaciją, prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant nuolatinį mokymąsi, žinių atsinaujinimą, kultūrinę veiklą ir kūrybiškumą.
3. Plėtoti elektronines bibliotekų paslaugas, kurios apima kultūros paveldo skaitmeninimą, skaitmeninių vietos informacijos duomenų bazių kūrimą (organizavimą, įtraukiant suinteresuotas bendruomenes), gyventojų skaitmeninio raštingumo kompetencijų ugdymą ir kitas elektroninėmis priemonėmis teikiamas bibliotekų paslaugas.
4. Analizuoti Vilkaviškio r. sav. viešosios bibliotekos veiklos pokyčius, siekiant išsiaiškinti situaciją ir priimti teisingus sprendimus, reikalingus veiklai tobulinti.
5. Plėtoti profesinį bendradarbiavimą, gerosios darbo patirties sklaidą, teikti metodinę pagalbą Vilkaviškio rajono savivaldybėje esančių Bibliotekos filialų darbuotojams.
6. Dalyvauti įvairiose programose ir projektuose, organizuoti su Bibliotekos veikla susijusius kultūrinius, švietėjiškus renginius.

Skyrius vykdo šias funkcijas:

1. Kaupia, tvarko ir saugo universalų bibliografinių informacinių leidinių fondą, tenkinantį Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės poreikius.
2. Populiarina Vilkaviškio r. sav. viešąją biblioteką ir jos paslaugas bei informacinius išteklius.
3. Analizuoja Bibliotekos struktūrinių padalinių veiklą, pokyčius, kaupia, sistemina metodinę medžiagą, teikia pasiūlymus jos veiklos tobulinimo klausimais.
4. Konsultuoja Bibliotekos ir filialų personalą bibliotekinio darbo klausimais, organizuoja praktinius mokymus darbo vietose.
5. Organizuoja, vykdo ir koordinuoja projektinę veiklą, papildomo finansavimo, rėmėjų paieškas, teikiamų paslaugų kokybės ir kitus tyrimus, jų analizę ir apibendrinimą.
6. Kaupia ir saugo dokumentų fondą bei informaciją, susijusią su Vilkaviškio rajonu, rengia kraštotyros darbus, leidžia šios tematikos bibliografinius leidinius, lankstinukus.
7. Pildo Bibliotekos elektroninį katalogą (LIBIS analizinės bibliografijos posistemę), prenumeruoja duomenų bazes.
8. Koordinuoja kompiuterinio raštingumo mokymus rajono gyventojams, konsultuoja Bibliotekos filialų darbuotojus gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo klausimais.
9. Atlieka informacijos paieškas pagal vartotojų pateiktas bibliografines ir kitas užklausas.
10. Populiarina Bibliotekos tradicines ir naujausias išmaniąsias kompiuterines technologijas, bendradarbiauja vietinėje ir respublikinėje spaudoje, platina informaciją apie viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklą, viešina ją per žiniasklaidos priemones.
11. Prižiūri interneto svetainę, užtikrina jos funkcionavimą bei atitikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintiems bendriesiems reikalavimams valstybės ir savivaldybių institucijų interneto svetainėms, pagal kompetenciją rengia informaciją, koordinuoja informacijos teikimą ir nuolatinį atnaujinimą.
12. Rengia įvairios tematikos spaudinių, virtualias parodas, organizuoja ir pristato kultūrinius ir švietėjiškus renginius, edukacines programas.
13. Sistemingai teikia informaciją vartotojų pageidaujama tema, organizuoja gyventojų informacinį aptarnavimą, sudarant galimybes:
13.1. Naudotis informaciniu dokumentų fondu, katalogais ir kartotekomis bei informacinėmis duomenų bazėmis, elektroniniu katalogu ir Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) jungtiniu katalogu.
13.2. Gauti atsakymus į užklausas, naudojantis visais Bibliotekos, o reikalui esant, ir kitų bibliotekų informaciniais resursais.
13.3 Bendradarbiauja su Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis meno, mokslo, švietimo, kultūros, jaunimo, religinėmis bendruomenėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
13.4 Atlieka istorinius, mokslinius tyrinėjimus pasirinkta tema, atitinkančia skyriaus veiklą.
13.5. Kasmet organizuoja Bibliotekos metraščio parengimą, kontroliuoja, kaip šį darbą atlieka darbuotojai, dirbantys struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose.

Eiti prie turinio