Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklos tikslas – užtikrinti kvalifikuotą ir efektyvų skaitytojų aptarnavimą Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje ( toliau Bibliotekoje ) ir filialuose,  įgyvendinti inovatyvius sprendimus gerinant teikiamų paslaugų kokybę, skatinant skaitytojų kultūrinį raštingumą, kūrybingumą ir mokymąsi visą gyvenimą.

Skyriaus funkcijos:
1. Formuoja abonemento ir skaityklų informacinių išteklių fondą, atitinkantį nustatytos veiklos teritorijos gyventojų kultūros ir informacijos reikmes.
2. Organizuoja informacijos apie fondą sklaidą, tiria jo panaudą.
3. Vykdo skaitytojų registravimo, informavimo ir apskaitos kontrolę.
4. Organizuoja informacinį skaitytojų aptarnavimą.
5. Konsultuoja skaitytojus apie Bibliotekos teikiamas paslaugas, skaitytojų aptarnavimo tvarką, atsako į užklausas.
6. Skolina dokumentus naudotis Bibliotekoje ir namuose, kontroliuoja jų grąžinimo terminus.
7. Teikia tarpbibliotekinio abonemento paslaugas.
8. Pagal kompetenciją ir savo veiklos tikslus teikia organizacinę bei praktinę metodinę pagalbą filialų bibliotekininkėms, konsultuoja filialų bibliotekų darbuotojus dėl Libis ir Sap programų naujinių.
9. Pagal kompetenciją tiria aktualias problemas, analizuoja veiklos pokyčius, gerosios praktikos pavyzdžius ir teikia išvadas Bibliotekos direktoriui.
10. Inicijuoja ir organizuoja įvairias Bibliotekos kultūrines, edukacines ir skaitymo skatinimo veiklas.
11. Rengia tradicines ir virtualias parodas.
12. Administruoja Bibliotekos informacinės sistemos Skaitytojų aptarnavimo posistemę, vartotojų registravimo duomenų bazės turinį.
13. Administruoja Bibliotekos prenumeruojamas mokslines elektronines duomenų bazes (toliau – DB).
14. Administruoja paslaugą „Klausk bibliotekininko“.
15. Bibliotekoje organizuoja ir vykdo gyventojų neformaliojo švietimo veiklas.
16. Rengia pranešimus ir informaciją apie Skyriaus ir Bibliotekos veiklą.
17. Inicijuoja aptarnavimo veiklos informacijos sklaidą, teikia pasiūlymus.
18. Pagal kompetenciją palaiko ryšius su bibliotekomis ir kitomis institucijomis skaitytojų informacinio aptarnavimo, suaugusiųjų neformaliojo švietimo klausimais.
19. Dalyvauja Bibliotekos projektinėje veikloje.
20. Inicijuoja ir organizuoja Bibliotekoje pasitarimus, kitus renginius, susijusius su Skyriaus veikla.
21. Užtikrina Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.
22. Atlieka Skyriaus darbuotojų mokymosi poreikių vertinimą bei analizę ir ja remdamasis teikia Bibliotekos direktoriui tvirtinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planus.
22. Kuruoja praktikantus ir savanorius, besigilinančius į vartotojų aptarnavimo procesus.
23. Prižiūri tvarką skaitytojams skirtose erdvėse.
24. Priima įmokas už Bibliotekos mokamų paslaugų sąraše įrašytas paslaugas.

Eiti prie turinio