Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Vaikų literatūros skyrius veiklos tikslas- kurti bibliotekoje teikiamų paslaugų vaikams sistemą, orientuotą į jų informacinius, kultūrinius ir laisvalaikio poreikius; teikti metodinę pagalbą nustatytos teritorijos savivaldybių ir mokyklų (išskyrus aukštąsias) bibliotekoms, teritorijos bibliotekoms.

Skyriaus uždaviniai:
1. Vykdyti pavestų funkcijų vykdymą, kontrolę, užtikrinti jų kokybę.
2. Vykdyti jam patikėtų materialinių vertybių saugojimo organizavimo ir naudojimo kontrolę, turto valdymą ir taupų, efektyvų ir racionalų jo naudojimą bei erdvių administravimą.
3. Organizuoti vartotojų aptarnavimą, teikti ir kurti paslaugas pagal vaikų poreikius.
4. Atlikti vaikų skaitymo tyrimus, apibendrinti rezultatus bei pateikti išvadas ir rekomendacijas.

Skyriaus funkcijos:

1. Formuoja Skyriaus dokumentų fondą, kurio principus, komplektavimo šaltinius bei tematiką, komplektavimo koordinavimą su Bibliotekos filialais reglamentuoja Skyriaus fondo komplektavimo ir apsaugos nuostatai; tvarko ir saugo ir populiarina sukauptus dokumentus.
2. Reguliariai vertina vartotojų aptarnavimo kokybę.
3. Vykdo vartotojų poreikių tyrimus ir naudoja jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti.
4. Vykdo edukacines programas, propaguoja vaikų literatūrą ir organizuoja jos sklaidą, rengia parodas ir kitus kultūros renginius.
5. Organizuoja ir įgyvendina Kultūros paso programos veiklas.
6. Rūpinasi Skyriaus įvaizdžio kūrimu; teikia informaciją visuomenei apie Skyriaus veiklą, informacinius išteklius, teikiamas paslaugas.
7. Vykdo bendradarbiavimą ir projektinę veiklą su kitomis Lietuvos bibliotekomis, didinant kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje.
8. Organizuoja, koordinuoja bei vykdo neformaliojo vaikų švietimo programos veiklas Bibliotekoje.
9. Pagal Skyriaus vykdomą veiklą teikia organizacinę bei praktinę metodinę pagalbą filialams, konsultuoja jų darbuotojus, bendradarbiauja su Bibliotekos filialais.

 

Eiti prie turinio